Frambus brukerråd

For å styrke den systematiske brukermedvirkningen og dialogen mellom kompetansesenteret, brukerrepresentantene i styret i Stiftelsen Frambu og brukerne av senterets tjenester, oppretter Frambu fra 2022 et eget brukerråd. Brukerrådet vil delta i overordnede diskusjoner om Frambus tjenester for å sikre at disse har god kvalitet og er relevante for Frambus brukergrupper.

Frambu er opptatt av aktiv brukermedvirkning og har brukermedvirkning på mange nivåer. Brukerrådet skal ikke erstatte noe av den eksisterende brukermedvirkningen ved Frambu, men styrke brukermedvirkningen på tjenesteområde-nivå (merket med blått i illustrasjonen under).

Figur som viser de ulike nivåene av brukermedvirkning på Frambu
Brukerrådet skal
 • fremme brukerperspektivet i planleggingen av Frambus forsknings- og utviklingsarbeid, kurstilbud, veiledningstjenester og dokumentasjonsarbeid
 • delta i kvalitetssikringen av Frambus tjenester
 • sikre at de ulike tjenesteområdene videreutvikles i tråd med brukernes behov
 • bidra til utvikling og oppfølgning av Frambus systematiske brukermedvirkning
  .
Brukerrådets oppgaver
 • Drøfte og gi råd til Frambus ledelse i strategisk viktige saker og prosesser knyttet til Frambus roller og samfunnsoppdrag
 • Fremme strategisk viktige saker på eget initiativ
 • Delta i utformingen av virksomhetsplaner på et tidlig tidspunkt
 • Videreutvikle brukermedvirkningen ved Frambu etter behov
 • Delta i planleggingen av programmet for den årlige Frambukonferansen
  .
Sammensetning av Brukerrådet

Brukerrådet skal gjenspeile bredden i Frambus brukergrupper og bestå av inntil ni representanter, for eksempel

 • to-tre foreldrerepresentanter
 • to-tre representanter for ungdom/unge voksne
 • to-tre representanter for voksne brukere
  .
Nominasjon og oppnevning

Ved oppnevning av nytt brukerråd skal hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas. Medlemmene skal være brukere eller pårørende og representere et bredt spekter av Frambus diagnoser. Små og store brukerorganisasjoner, i tillegg til representanter fra grupper som ikke har en egen brukerorganisasjon skal være representert. Det bør være alminnelige prinsipper for kjønnsmessig, aldersmessig og geografisk representasjon, og det er ønskelig at etniske minoriteter er representert.

Brukerorganisasjoner og enkeltbrukere inviteres til å foreslå kandidater. De som foreslår kandidater, skal oppfordres til å sende informasjon om relevant kompetanse.

Frambus styre oppnevner brukerrådets medlemmer etter innstilling fra en nominasjonskomitè bestående av brukerrepresentantene i styret og Frambus direktør på bakgrunn av innsendte forslag.
.

Arbeidsform og kompetanse
 • Brukerrådet og Frambus direktør drøfter felles forventninger og klargjør roller tidlig.
 • Brukerrådet velger leder og nestleder.
 • Brukerrådslederen leder møtene i brukerrådet. Frambu stiller med sekretær.
 • På hvert møte i brukerrådet møter brukerrepresentantene i styret og direktøren eller annen representant fra Frambus ledergruppe. Andre ledere/ansatte ved Frambu deltar i relevante saker.
 • Brukerrådets medlemmer og Frambus ledelse og ansatte kan melde saker til brukerrådet.

Utkast til dagsorden for møtene utarbeides av brukerrådet. Brukerrådets leder beslutter dagsorden i samråd med Frambus direktør.

 • Det avholdes normalt to møter i året i brukerrådet. Brukerrådets leder kan ta initiativ til ekstra brukerrådsmøte dersom det er behov innenfor gitt budsjett. I tillegg kan Frambu rådføre seg med deltakerne i brukerrådet ved behov.
 • Møtereferatene legges på Frambus nettside under brukermedvirkning.
 • Årsrapport fra brukerrådet skal innarbeides i Frambus rapportering til styret i Stiftelsen Frambu
 • Alle brukerrepresentanter bør ha gjennomført eller gjennomføre opplæring, for eksempel et nettkurs utarbeidet for brukerrepresentanter.
  .
Funksjonstid

Brukerrådets funksjonsperiode er to år.
Medlemmer skal ikke oppnevnes for mer enn tre perioder, det vil si seks år.
.

Taushetsplikt

Brukerrådets medlemmer eller andre som eventuelt deltar i utvalgets behandling har taushetsplikt om de forhold som etter forvaltningslovens bestemmelser er taushetsbelagte. Brukerrådets medlemmer skal undertegne taushetserklæring.
.

Økonomi

Medlemmene i brukerrådet godtgjøres ifølge retningslinjene i Helse Sør-Øst.
.

Evaluering av brukerrådets virksomhet

I løpet av oppnevningsperioden gjennomføres evaluering av brukerrådets arbeidsform og resultatoppnåelse.

.

Brukermedvirkning fra fagpersoner

Frambu ønsker også brukermedvirkning fra fagpersoner, men dette vil skje på andre måter enn gjennom brukerrådet.

..

Vil du dele dette med noen andre?