Pleiepenger for pleie av sykt barn – de siste endringene og nåværende status 

Publisert: 28. mars 2019

Mor og barn

Endelig har det kommet noen avklaringer om det nye regelverket for pleiepenger. Foreldre og andre omsorgspersoner kan få pleiepenger så lenge det er nødvendig frem til barnet fyller 18 år.

Pleiepenger for pleie av sykt barn skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom, skade eller medfødt tilstand. Les mer på nav.no og våre temasider.

Det har skjedd mange regelendringer de siste årene. I april 2017 vedtok Stortinget et nytt regelverk om pleiepenger ved barns sykdom. Det nye regelverket trådte i kraft 1. oktober 2017. Kravene til sykdommens alvorlighetsgrad er ikke så strenge som tidligere. Regelverket om pleiepenger står i folketrygdloven § 9-10 og utdypes i tilhørende rundskriv.

Fra 1. januar 2019 gjelder følgende:
Du kan ha så mange dager som nødvendig med pleiepenger frem til barnet fyller 18 år.
Alle søknader om pleiepenger behandles uten hensyn til eventuelle tidligere dager med pleiepenger.

Det kan være to omsorgspersoner som mottar pleiepenger samtidig. Begge kan motta 100 % pleiepenger når det er nødvendig av hensyn til barnet. Les mer i rundskriv § 9 – 10 Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn.

Begrepet «etablert tilsyns- og avlastningsordning» er introdusert for å beskrive hva «kontinuerlig tilsyn og pleie» kan bety i praksis. Det har betydning for gradering av pleiepengene, se forskrift om gradering av pleiepenger og tilhørende rundskriv § 9-11 Graderte pleiepenger.

Du har rett til fulle eller graderte pleiepenger når det er dokumentert i legeerklæring at du av hensyn til behandling av barnet må være tilstede eller tilgjengelig når barnet er i etablerte tilsyns- eller avlastningsordninger, for eksempel barnehage eller skole. Det å være tilgjengelig er ikke det samme som å være i beredskap. Se utdypning i rundskriv § 9-11 Graderte pleiepenger.

Hvis barnet ikke har en etablert tilsyns- og avlastningsordning i ferier eller ved planleggingsdager kan foreldrene søke pleiepenger for å utøve det nødvendige tilsynet. Det forutsetter at den som har tilsyn med barnet ikke selv har ferie.

Det har kommet nye beregningsregler for pleie-, omsorgs- og opplæringspenger. Les mer om dette hos NAV.

Du kan motta pleiepenger også for en person som er over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk, les mer i rundskriv til Folketrygdloven § 9-10.

Etter at de nye reglene trådte i kraft er det få rettskjennelser som har gitt presiseringer eller utdypninger av hvordan regelverket skal tolkes og praktiseres i saksbehandling. Fremtidige avgjørelser i enkelte klagesaker vil kunne ha betydning for hvordan saksbehandlere skal forstå og vurdere regelverket i videre saksbehandlingspraksis. Dette kan være en av grunnene til at klagesaker ikke bare kan være avgjørende for den enkelte, men også for andre i tilsvarende situasjon.

Frambu er glad for at dette nye regelverket gir økt forutsigbarhet for foreldre og omsorgspersoner til barn med sjeldne diagnoser. Det er fremdeles noen utfordringer knyttet til gradering av pleiepengene ettersom saksbehandlere i liten grad kan bruke skjønn i sine vurderinger av familiens totalsituasjon.

 

Vil du dele dette med noen andre?