Pleiepenger  

Du har rett til pleiepenger når du er borte fra arbeid fordi barn under 18 år har en sykdom, skade eller medfødt tilstand som gjør at han/hun har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det kan for eksempel innebære behov for praktisk hjelp, stell, medisinering, hjelp til forflytning, i spisesituasjoner og vedvarende oppfølging og tilsyn. Behovet kan være på dagen, natten eller hele døgnet.

For omsorgspersoner til barn med sjeldne diagnoser, kan pleiepenger være aktuelt under utredning og etter diagnostisering når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.  Pleiepenger kan være aktuelt både under sykehusinnleggelse og i hjemmet. Du kan få pleiepenger selv om barnet ikke har fått noen diagnose.

Retten til pleiepenger gjelder både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. 

Pleiepenger kan gis til to omsorgspersoner samtidig. Behovet for dette må dokumenteres.. 

Det er ingen begrensning på antall dager og år du kan motta pleiepenger så lenge barnet er under 18 år.

Hvis barnet ikke er i en tilsynsordning (barnehage, skole, SFO) i ferier, kan det gis pleiepenger når omsorgspersonen ikke tar ut lovbestemt ferie.

Hvis barnet har en utviklingshemming gjelder retten til pleiepenger også etter fylte 18 år når barnet har behov for tilsyn og pleie på grunn av  svært alvorlig sykdom eller skade som kan forårsake personens død. Du kan imidlertid ikke søke om pleiepenger etter denne bestemmelsen kun på grunn av utviklingshemmingen personen har.

I søknaden om pleiepenger må du du legge ved legeerklæring fra den helseinstitusjonen i spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen av barnet.

Dersom du er i arbeid eller barnet er i en etablert tilsynsordning, kan pleiepengene graderes. Hovedregelen for gradering er at pleiepengene skal graderes ned for den tiden barnet har tilsyn fra andre. Det finnes imidlertid unntak fra denne regelen. De gjør at NAV kan ta hensyn til at foreldre og andre faste omsorgspersoner ikke kan arbeide så mye som andres tilsyn med barnet skulle tilsi fordi de må være i beredskap eller ha hatt nattevåk.

Fra 1. januar 2020 er det kommet nye regler som gir mulighet til å beholde pleiepenger i en kortere periode når barn dør.

Første gang du søker om pleiepenger, vil du få vedtak på inntil åtte uker. Etter åtte uker må ny og mer spesifikk legeerklæring fra lege i spesialisthelsetjenesten sendes inn.

Hvem kan få? Hvor mye kan du få? Hvor lenge kan du få? Når og hvordan kan pleiepenger graderes? Hvordan søke?

Svarene på alle disse spørsmålene finner du på NAVs side om pleiepenger. Sidene er nylig omarbeidet og gir god oversikt og informasjon.

Retten til pleiepenger beskrives i folketrygdloven kapittel 9.

Du bør også gjøre deg kjent med Rundskriv til ftrl kap 9: Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom for en nærmere beskrivelse av de ulike bestemmelsene som er nevnt ovenfor og hvordan NAV vurderer din rett til pleiepenger. (NB: Deler av dette rundskrivet er omarbeidet i mars 2020, uavhengig av endringer som følge av koronautbruddet. Vi anbefaler derfor at også du som allerede mottar pleiepenger, leser gjennom dette rundskrivet.)

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i april 2020

 

Vil du dele dette med noen andre?