Pleiepenger  

Du har rett til pleiepenger når du er borte fra arbeid fordi barn under 18 år har en sykdom, skade eller medfødt tilstand som gjør at han/hun har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det kan for eksempel innebære behov for praktisk hjelp, stell, medisinering, hjelp til forflytning og i spisesituasjoner. Behovet kan være på dagen, natten eller hele døgnet.

For omsorgspersoner til barn med sjeldne diagnoser kan pleiepenger være aktuelt under utredning og etter diagnostisering når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det kan innebære både tiden under og etter sykehusinnleggelse.

Retten til pleiepenger gjelder både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Ved behov kan pleiepengene gis til to omsorgspersoner samtidig, og dette må dokumenteres spesifikt i legeerklæring. Det er ingen begrensning på antall dager og år du kan motta pleiepenger.
Hvis barnet har en utviklingshemming gjelder retten også etter fylte 18 år, og det er behov for tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade.

I en søknad om pleiepenger må du du legge ved en legeerklæring fra behandler på sykehus som dokumentere barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og at dette behovet er oppstått fordi barnet har en sykdom, skade eller medfødt tilstand.

I tillegg må legen gi en medisinsk vurdering av om barnet helt eller delvis kan gå i barnehage, på skole eller annen tilsynsordning. Dette er avgjørende for en eventuell gradering av pleiepengene.

Første gang du søker om pleiepenger vil du få vedtak på inntil åtte uker. Etter åtte uker må ny og mer spesifikk legeerklæring sendes inn.

Hvem kan få? Hvor mye kan du få? Hvor lenge kan du få? Når og hvordan kan pleiepenger graderes, og hvordan påvirker dette varigheten? Hvordan søke?

Svarene på alle disse spørsmålene finner du på NAVs side om pleiepenger.

Du kan søke om pleiepenger digitalt her.

Retten til pleiepenger står beskrevet i folketrygdloven kapittel 9. Det er også viktig at du gjør deg kjent med rundskriv til ftrl § 9-10 Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn og rundskriv til ftrl § 9-11 Graderte pleiepenger når du skriver søknad og for en nærmere beskrivelse av hvordan NAV vurderer din rett til pleiepenger.

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i februar 2020

 

Vil du dele dette med noen andre?