Hjelpestønad

Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad 

Hjelpestønad er for deg som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt tilstandDet er fire ulike satser som vurderes ut ifra hvor omfattende pleie- og tilsynsbehovet erNår personen fyller 18 år vil det kun være mulig å  sats 1. 

Foreldre til barn med sjeldne diagnoser har ofte mange og omfattende pleie- og tilsynsoppgaver. Hjelpestønaden er ment å være en økonomisk kompensasjon for dette ekstraarbeidet, selv om den ikke gir en reell økonomisk timebetaling for det arbeidet som utføres. Arbeidet kan også innebære stimulering, opplæring og treningDu kan benytte en døgnklokke (intern link, døgnklokke) for å beskrive hva arbeidet består i. Som en hjelp for å lage denne beskrivelsen kan du benytte en oversikt som Frambu har laget over oppgaver som kan være aktuelle for mange som har barn med sjeldne diagnoser, se (intern lenke) 

Legeerklæring skal alltid vedlegges søknaden. I tillegg kan det vær aktuelt å legge ved spesialisterklæringer for eksempel fra barnehabiliteringstjenesten, uttalelser fra andre behandlere, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)pedagogiske psykologisk tjeneste (PPT), skole, barnehage eller andre som kan belyse hjelpebehovets art og omfang. 

Hvem kan få? Hva kan du få? Hvor lenge kan du få? Hvordan søke?
Les mer om hjelpestønad hos NAV.

Retten til hjelpestønad er beskrevet i folketrygdloven kapittel 6. Det er også viktig at du gjør deg kjent med rundskriv til folketrygdlovens § 6-5 Forhøyet hjelpestønad til barn og unge når du skriver søknad og for en nærmere beskrivelse av hvordan NAV vurderer arten og omfanget på hjelpebehovet opp mot de ulike satsene 

Vil du dele dette med noen andre?