Hjelpestønad

Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad 

Hjelpestønad er for deg som trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt tilstandDet er fire ulike satser som vurderes ut ifra hvor omfattende pleie- og tilsynsbehovet erNår personen fyller 18 år, vil det kun være mulig å  sats 1. 

Foreldre til barn med sjeldne diagnoser har ofte mange og omfattende pleie- og tilsynsoppgaver. Hjelpestønaden er ment å være en økonomisk kompensasjon for dette ekstraarbeidet, selv om den ikke gir en reell økonomisk timebetaling for det arbeidet som utføres. Arbeidet kan også innebære stimulering, opplæring og trening

Du kan benytte en døgnklokke for å beskrive hva arbeidet består i, det vil si at du går gjennom døgnet minutt for minutt, time for time, og beskriver de ulike oppgavene og tidsfastsetter dem. Tilsvarende kan du beskrive uken, måneden og året. Det er viktig alltid å sammenligne med barn på samme alder. Snakk gjerne med noen du kjenner eller for eksempel helsesøster for å få hjelp til dette. Beskriv gjerne også hva du ikke får tid til på grunn av meromsorgen for barnet. 

Frambu har laget en oversikt som kan være til nytte når du skal beskrive hva du bruker tid på i en slik døgnklokke. Den har følgende overskrifter: 

  • Dagliglivets personlige og praktiske gjøremål  
  • Tilsyn, overvåking, oppfølging 
  • Stimulering, opplæring, trening, støtte, motivering, herunder i alternativ og supplerende kommunikasjon 
  • Medisinsk behandling 
  • Ernæring og spisesituasjon 
  • Kompetanseheving og opplæring av andre, praktisk oppfølging, medvirkning og samarbeid 

Les mer om hvordan du kan beregne omsorgsarbeidet/meromsorgen her

Det er ikke nødvendig å legge ved legeerklæring når du søker, NAV ber om dette ved behov. Det kan imidlertid være aktuelt å legge ved uttalelse fra lege, andre behandlere eller fagpersoner dersom disse kan belyse hjelpebehovets art og omfang.

Hvem kan få? Hva kan du få? Hvor lenge kan du få? Hvordan søke?

Les mer om hjelpestønad hos NAV.

Retten til hjelpestønad er beskrevet i folketrygdloven kapittel 6. Det er også viktig at du gjør deg kjent med rundskriv til folketrygdlovens § 6-5 Forhøyet hjelpestønad til barn og unge når du skriver søknad og for en nærmere beskrivelse av hvordan NAV vurderer arten og omfanget på hjelpebehovet opp mot de ulike satsene

.

Denne teksten ble faglig oppdatert i november 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?