Nevropsykologisk undersøkelse

Illustrasjon som viser konsultasjon med fagpersoner

Flere av Frambus diagnoser er forbundet med en økt forekomst av kognitive funksjonsforstyrrelser. For den enkelte kan kognitive vansker som verken er utredet eller møtt med hensiktsmessige tiltak og tilrettelegging, medføre risiko for at man utvikler tilleggsvansker av læringsmessig, sosial og psykisk art. Det kan være vansker med å innfri både egne krav og forventninger til læring og mestring, og de krav som stilles fra omverden, for eksempel vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon, læring og hukommelse, ”få ting unna”, samt å oppfatte og tolke sosiale signaler. En nevropsykologisk undersøkelse kan være med på å forebygge tilleggsvansker, og hjelpe den enkelte til å få uttelling for sine evner og ressurser.

På bakgrunn av dette anbefaler vi en del brukergrupper å få gjennomført en nevropsykologisk undersøkelse. Vi gjør en bred kartlegging av funksjoner som har betydning for den enkeltes evne til å fungere i skole, yrkesliv og i mellommenneskelige relasjoner. Særlig viktig er dette i grunnskolealder, men også i forkant av viktige overgangssituasjoner (for eksempel videregående skole og yrkesvalg).

En nevropsykologisk undersøkelse vil ofte være hensiktsmessig etter hodeskade, hjerneslag, ved mistanke om demens, eller andre nevrologiske lidelser. Undersøkelsen kan også være nyttig ved sammensatte psykiatriske eller nevropsykiatriske tilstander.

Det er viktig å understreke at en nevropsykologisk undersøkelse, som all annen testing, skal ha en hensikt. Hensikten må være å få et nyansert bilde av den enkeltes sterke og mindre sterke sider og dermed bidra til at man i skole og arbeidsliv kan legge til rette for en optimal læring og utvikling. Målet er å kompensere for begrensinger og stille krav og forventninger i tråd med vedkommendes ressurser.

Hva er det?

En fullstendig nevropsykologisk undersøkelse kan ta opptil 5 timer.

Nevropsykologiske undersøkelser består av samtale (opptak av anamnese) og utføring av ulike tester og oppgaver. Noen av oppgavene er basert på spørsmål som skal besvares, i andre oppgaver gjør man bruk av blyant og papir eller annet materiale og atter andre utføres på datamaskin.

De funksjonene man utreder, er innlæring og hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon, evne til å forstå og bruke språk, abstrakt tenkning og problemløsning, samt rom-/retningsbaserte oppgaver. I noen tilfelle inkluderes også grov- og finmotoriske funksjoner og oppfattelse av sanseinntrykk.

Testene som brukes i nevropsykologisk undersøkelser er standardiserte og normerte. Standardisert betyr at testinstruksjonen gis på en standard måte, alle som testes får oppgavene presentert likt.  Normert betyr at resultatene sammenlignes med resultatene til en stor gruppe personer på samme alder, med samme kjønn, og i noen tilfeller også med samme antall år skolegang, som antas å være normalfungerende kognitivt. På bakgrunn av samtale, opplysninger fra skole/evt. PPT, tidligere undersøkelser og testresultater utarbeides en nevropsykolgisk rapport.

Hvor?

Nevropsykologisk undersøkelse gjennomføres av psykologer som er spesialister i klinisk nevropsykologi. Nevropsykologer jobber blant annet innenfor barne- og voksenhabilitering, rehabilitering, nevrologiske avdelinger, psykisk helsevern (for barn eller voksne), spesialinstitusjoner og i selvstendig praksis.

For å få refusjon hos privatpraktiserende psykolog kreves henvisning fra lege.

Les mer om klinisk nevropsykologi her.

Vil du dele dette med noen andre?