Klageordninger

Klage knyttet til helse- og omsorgstjenester

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende opplever at det ikke gis helse- og omsorgstjenester, eller at kvaliteten på tjenestene er uforsvarlig, kan du klage til Fylkesmannen.

Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b. Du kan også klage på at helsepersonell gir utilstrekkelig eller gal informasjon, at helsepersonell bryter taushetsplikten, eller ulovlig bruk av tvang overfor pasienter.

Her finner du informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester
.

Klagerettigheter NAV 

Når du søker NAV om økonomisk støtte eller en tjeneste, får du et svar. Dette er vedtaket i saken din. I vedtaket står det hvordan du skal gå fram hvis du vil klage, hvem du skal klage til og klagefrist.

Her kan du lese mer om klagerettighetene dine og hva som skjer. På denne siden finner du lenker til informasjon om klage på alle NAVs ytelser og tjenester, herunder også egne lenker til klager på sosiale tjenester i NAV. Du finner også informasjon om Trygderetten, som er en egen domstol for trygdesaker.

.
NAV Klage på service

Er du ikke fornøyd med hjelpen du har fått fra NAV? Er du blitt møtt på en dårlig måte? Da kan du sende en serviceklage. Det er mulig å klage både på egne vegne og på vegne av en du er pårørende til. Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden for klage på service kan være lang.

Les mer om klage på service her.
.

Helseklage

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten behandler klager på vedtak fra ni instanser og er sekretariat for Pasientskadenemnda, Statens helsepersonellnemnd, Klagenemnda for behandling i utlandet og Apotekklagenemnda. Les mer om helseklage her.
.

Søk råd

Det kan være lurt å snakke med noen som har opplevd noe av det samme som deg. Du kan for eksempel søke råd hos brukerorganisasjonen for din diagnose, FFOs rettighetssenter, Norges Handikapforbund, Handikappede Barns foreldreforening, Norsk Forbund for utviklingshemmede.

.
Denne artikkelen ble faglig oppdatert i september 2020 

.

Vil du dele dette med noen andre?