Ombudsordningene

.
Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombud finnes i alle fylker. Ombudene arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Ombudet arbeider også systematisk, for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Pasient- og brukerombudet erstatter ikke klageordningene, men kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet har rett til å være anonym.

Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer.

Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.

Ombudet arbeider med saker knyttet til følgende lover:

I tillegg til pasient- og brukerombudenes vanlig oppgaver, har Oslo kommune en utvidet ombudstjeneste for eldre, personer med rusproblemer, brukere av NAVs sosialtjeneste og familier med tilknytning til barnevernet.
.

Barneombudet

Barneombudet er en statlig institusjon og skal være talsperson for barn og unge i Norge. Ombudet jobber for barns rettigheter på alle områder av samfunnet, herunder for barn med nedsatt funksjonsevne. Barneombudet er politisk uavhengig, og ingen kan si noe om hva det skal mene. En av de viktigste oppgavene er å passe på at norske myndigheter følger det de har forpliktet seg til etter FNs konvensjon for barns rettigheter (Barnekonvensjonen).
.

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.
.

Eldreombudet

Et helt nytt eldreombud er under etablering i 2020. Eldreombudets hovedoppgave skal være å fremme eldres interesser, rettigheter og behov i samfunnet og å følge med på utviklingen i eldres situasjon. Ombudet skal ha et nasjonalt mandat og være en uavhengig stemme for eldre i hele landet. Det er ikke fastsatt noen aldersgrense for hvem som defineres som eldre i eldreombudssammenheng. Personer med nedsatt funksjonsevne som blir eldre inngår i eldreombudets målgruppe. Eldreombudet skal imidlertid ikke ta seg av saker som naturlig hører inn under pasient- og brukerombudenes oppgaver.
.

Sivilombudsmannen

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ. Ombudsmannen behandler av og til saker som er av viktig prinsipiell betydning for helse- og omsorgstjenestene.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i september 2020 

.

Vil du dele dette med noen andre?