Ombudsordningene

Pasient- og brukerombudet
Pasient- og brukerombud finnes i alle fylker og arbeider for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene. Pasient- og brukerombudet erstatter ikke klageordningene, men kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Enhver kan henvende seg til pasient- og brukerombudet og be om at en sak tas opp til behandling. Den som henvender seg til pasient- og brukerombudet, har rett til å være anonym.

Pasient- og brukerombudet skal gi den som har henvendt seg til ombudet, underretning om resultatet av sin behandling av en sak og en kort begrunnelse for resultatet. Pasient- og brukerombudet har rett til å uttale sin mening om forhold som hører under ombudets arbeidsområde, og til å foreslå konkrete tiltak til forbedringer. Pasient- og brukerombudet bestemmer selv hvem uttalelsene skal rettes til. Uttalelsene er ikke bindende. Pasient- og brukerombudet skal underrette tilsynsmyndighetene om tilstander som det er påkrevet at disse følger opp.

Ombudet arbeider i forhold til følgende lover:

Barneombudet
Barneombudet er en statlig institusjon og skal være talsperson for barn og unge i Norge. Det jobber for barns rettigheter på alle områder av samfunnet, herunder for barn med nedsatt funksjonsevne. Anne Lindboe er barneombud pr. 2016. Barneombudet er politisk uavhengig, og ingen kan si noe om hva det skal mene. En av de viktigste oppgavene er å passe på at norske myndigheter følger det de har forpliktet seg til etter FNs konvensjon for barns rettigheter.

Likestillingsombudet
Likestillingsombudet skal fremme likestilling og bekjempe diskriminering uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder. Ombudet håndhever diskrimineringsforbudene i lovverket, gir veiledning og er en pådriver for likestilling og mangfold.

Sivilombudsmannen
Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning. Ombudsmannen kan også ta opp saker på eget initiativ.

Vil du dele dette med noen andre?