Overganger i tjenesteapparatet

I tillegg til overgangene som gjelder fysisk flytting for personen med en sjelden diagnose, for eksempel fra barnehage til skole, hjem til avlastning, utdanning til sysselsetting og flytting til eget hjem, er det også viktig å være oppmerksom på de overgangene som er i det offentlige hjelpeapparatet. Her er det viktig å få til god informasjonsoverføring fra avleverende instans til mottakende instans.

Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)
Avhengig av kommunale/lokale forhold er de noe ulikt organisert. Det varierer derfor om det er bytte av kontaktperson i PPT mellom barnehage og grunnskole, og eventuelt i overgang til ungdomsskolen.

Når personen med en sjelden diagnose går over i videregående skole, skiftes det over fra kommunalt PPT til fylkeskommunalt PPT for videregående (bortsett fra i Oslo, hvor alt ligger på kommunalt nivå). I dette skiftet vil det med stor sannsynlighet også være et skifte av kontaktperson.

Medisinsk oppfølging
Det er utarbeidet en egen veileder for gode overganger for personer fra barne- til voksenhelsetjenesten for personer med kroniske tilstander. Overgangen skjer som regel rundt 18 års alder, men kan også skje mellom 12 og 25 år når spesielle forhold tilsier det. Rutinene omfatter overføring både internt i et sykehus og mellom sykehuset og primærhelsetjenesten.

Habiliteringstjenesten
Habiliteringstjenesten er på fylkesnivå og skiller mellom barne- og voksen habilitering. Skillet går ved fylte 18 år. Dette kan være en sårbar alder da de fleste er midt i sin videregående utdanning. Det er derfor viktig at de med elever i videregående skole er oppmerksom på skiftet fra barne- til voksenhabilitering. Trondsletten Habiliteringssenter har kommet frem til en god løsning for å lette denne overgangen. Her får alle 17 åringer en invitasjon til et møte i forbindelse med overgang fra barne- til voksenhabiliteringen. Tema for møtet er informasjon om rettigheter og medisinsk oppfølging etter 18 år og om tilbudet fra voksenhabiliteringen.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i mars 2020

.

Vil du dele dette med noen andre?