Besteforeldre – de gode hjelperne?

Å få et barn med en sjelden funksjonshemning får store konsekvenser for hele familien, både følelsesmessig, praktisk og sosialt. I denne situasjonen kan besteforeldre være til uvurderlig nytte for familien – og av og til også bli en ekstra belastning.

Den første tiden etter at barnet får en diagnose er ofte preget av usikkerhet, sorg og skyldfølelse, men etter hvert finner de fleste en måte å mestre den nye situasjonen på. I denne tiden kan det være stort behov for støtte og hjelp fra andre. Besteforeldre har som regel førstehånds informasjon og innblikk i familiens situasjon og kan være til god hjelp i denne prosessen, både ved å bistå med barnepass eller annen praktisk hjelp og ved å være samtalepartnere for sine barn når de trenger å snakke om sine tanker og bekymringer.

Å gi informasjon til besteforeldre
Når man skal informere besteforeldre om barnebarnets diagnose og familiens situasjon, bør man først vurdere besteforeldrenes situasjon, alder og helse og tilpasse informasjonen etter dette. Besteforeldre er som regel opptatt av spørsmål om genetisk arv og barnets fremtidsutsikter. Det kan være hensiktsmessig å tenke over om besteforeldrene vil være i stand til å takle informasjonen slik at det kommer foreldre og barnebarn til gode. Informasjonen bør dessuten tilpasses med tanke på hvordan slik informasjon vil bli tatt imot og omsatt i praksis. Foreldrene bør også tenke igjennom hvilke forventninger man har til besteforeldrene og gjerne diskutere disse med besteforeldrene.

Tettere samhold
Hvilke forhold man har i familien fra før har selvsagt betydning for hvordan de ulike partene takler utfordringene som følger med å få et barn med en sjelden diagnose. Frambus erfaring tilsier likevel at de fleste kommer hverandre nærmere når slikt inntreffer. For å skape best mulige forutsetninger for godt samarbeid med besteforeldre, bør foreldrene likevel tenke over hvordan man best kan holde besteforeldrene oppdatert og hva man ønsker at de skal bidra med. Forventningene til innsats fra besteforeldrene bør dessuten avpasses i forhold til besteforeldrenes alder og helse, hvor langt fra hverandre man bor og hvordan de ellers vil være i stand til å takle situasjonen. Besteforeldre på sin side bør gjøre det de kan for å være til best mulig hjelp og minst mulig belastning for sine barn.

Besteforeldre som avlastere
Foreldre som har omfattende omsorgsarbeid for barn med en sjelden tilstand, kan få innvilget avlastning. Mange føler at det er tryggest å bruke familie eller venner som avlastere, og ofte faller valget på besteforeldre. Frambu opplever at noen kommuner er tilbakeholdne med å godkjenne familie som avlastere. Vi kan derimot ikke se at det er dekning i Sosialtjenesteloven for å avslå dette på et prinsipielt grunnlag og vet at ordningen har vært til stor hjelp for mange familier i en presset situasjon. Besteforeldre kan også få innvilget pleiepenger hvis de deltar i pleie av barnebarn i livets sluttfase. Les mer om dette hos NAV.


Det er hjelp å få!

 .
Hjelp til å gi informasjon

Fordi diagnosene vi snakker om her er så sjeldne, har det lokale helsevesenet sjelden hatt direkte erfaring med dem. Derfor finnes det ofte lite kunnskap blant både leger og øvrig hjelpeapparat. Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand til å gi informasjon til besteforeldre, kan ofte habiliteringstjenesten være til hjelp eller henvise til aktuelle personer lokalt. Frambu kan også bistå med informasjon i forhold til de diagnosene vi har kompetanseansvar for. Vi tar også gjerne imot henvendelser fra besteforeldre som ønsker å snakke med andre enn foreldrene om barnebarnets diagnose og fremtidsutsikter.

Informasjonshefte om besteforeldre
Sammen med Handikappede Barns Foreldreforening har Frambu også gitt ut informasjonsheftet ”7 besteforeldre”. Her forteller par og enslige om sine erfaringer med å være besteforeldre til barn med funksjonshemninger. Deres historier handler om sorg, glede, håp og bekymringer. Samlet gir historiene eksempler på ulike måter besteforeldre kan være ressurspersoner for barn og barnebarn.

Kurs for tre generasjoner
Frambu arbeider aktivt i forhold til hele familien rundt personer med sjeldne funksjonshemninger. De siste årene har vi økt fokuset på besteforeldres rolle og betydning i slike familier, og har åpnet for at besteforeldre kan delta på kurs på Frambu. Dette har blitt svært godt mottatt av både besteforeldre og foreldre og har gitt Frambu god innsikt i hva det innebærer å være besteforeldre til funksjonshemmede barn.

Besteforeldrekurs
Ca. annethvert år arrangerer vi også egne kurs bare for besteforeldre. Disse er svært populære. Neste besteforeldrekurs vil trolig bli arrangert i 2025.
 .

Ønsker du mer informasjon om temaet?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 64 85 60 00 eller send en e-post til info@frambu.no.

 .

Vil du dele dette med noen andre?