Rammer og struktur i hverdagen

Mange barn, unge og voksne med sjeldne diagnoser har utfordringer med å få tilstrekkelig oversikt over dagens aktiviteter og gjøremål. Noen blir også utrygge i nye, ukjente og/eller ustrukturerte situasjoner. Det kan føles forvirrende å ikke vite hva som forventes eller hva som skal skje i løpet av dagen. Det er derfor viktig å tenke igjennom hvordan man kan tilrettelegge for en best mulig hverdag.

 • Hvordan blir personen møtt om morgenen?
 • Er dagen oversiktlig i forhold til tid, sted, rom og personer?
 • Hvordan er overgangen mellom de ulike aktivitetene og arenaene?
 • Er det en balanse mellom aktivitet og hvile?
 • Hvordan er bemanningen organisert? Blir det mange bytter av personalet i løpet av dagen?
 • Hvordan er samarbeidet i personalet?
 • Hvordan er samarbeidet mellom de ulike arenaene?
Struktur, oversikt og forutsigbarhet er viktige faktorer for å skape trygghet

I utarbeidelsen av rutiner og struktur er det viktig

 • å ha et bevisst forhold til personens kognitive nivå og vedkjenne at det kan ta tid for han eller henne å forstå måten dagene og aktivitetene blir strukturert på
 • å lage rutinebeskrivelser for ulike daglige gjøremål og aktiviteter
 • å velge en måte å tydeliggjøre strukturen på som personen har interesse for og forutsetninger for å forstå, for eksempel gjennom symboler, bilder eller konkreter
 • å tydeliggjøre hva de skal gjøre, når og hvor aktiviteten skal skje og hvem de skal være sammen med
 • å ta i betraktning personens synsfunksjon når type dagtavle og materiell velges
 • å holde på strukturen, selv om personen viser lite respons
 • å begrense mengden sansestimuli i omgivelsene
Dagtavle kan være til hjelp

I all aktivitet er det viktig med en klar begynnelse og slutt slik at personen vet hva som skal skje. Dagen bør sees på som en helhet, uavhengig av arenaer. Antallet forflytninger og bytter av rom og lokaler bør begrenses. Dagtavle er et svært nyttig hjelpemiddel for å få oversikt over dagens mange aktiviteter. Bilder vil gi visuell oversikt og bidra til bedre forutsigbarhet og struktur på dagen. Alle dagens gjøremål, små og store, kan settes opp i system ved å bruke bilder av aktivitetene. Forberedelser til hendelser gir kontroll. Det gjelder ikke bare situasjoner personen liker, men også situasjoner han eller hun ikke liker. Det er viktig å vite hva som skal skje.

Dagtavle

Dagtavle gir oversikt i forhold til:

 • hva som skal skje
 • når aktiviteten skal skje
 • hvor aktiviteten skal være
 • hvem personen skal være sammen med

For hver aktivitet som blir gjennomført, er det mulig å snu det aktuelle bildet for å visualisere aktivitetene som gjenstår. Dette vil også gi en visuell oppfatning av tiden og dermed også bidra til læring av rekkefølge og tidsbegrep. Dagtavla skal være enkel, men gi tilstrekkelig informasjon. For mye informasjon kan gjøre dagtavla uoversiktlig og føre til at viktig informasjon kan bli borte. Dagtavla bør også gi mulighet for egne valg. Valgmulighetene må være gjennomtenkt i forkant, slik at de er reelle og gjennomførbare.

Det finnes forenklet programvare for visualisering av rekkefølge og struktur i aktiviteter. Slike hjelpemidler kan gi forenklet støtte til gjennomføring av aktiviteter ved at handlingskjeder visualiseres med bilder og teksten leses opp. 

Tid er abstrakt, og for mennesker med utviklingshemning kan tid være vanskelig å forholde seg til. Det finnes hjelpemidler som tydeliggjør aktivitetenes varighet ved å visualisere mengden av tid som går med til de ulike aktivitetene eller hvor lenge det er til noe skal skje. Da blir det enklere å forstå rekkefølge. Programmet kan også gi en påminning om når det er på tide å komme i gang med en aktivitet. 

Les mer om kognitive hjelpemidler hos
• www.cognita.no
• www.abilia.no

Statped har utarbeidet en egen ressursbank om struktur og forutsigbarhet i det digitale læringsmiljøet. Der kan du lese mer om hvilke muligheter ulike digitale verktøy kan bidra med.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert 4. april 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?