Søknadsprosesser – nyttige tips

Det kan være mye å forholde seg til i møte med ulike offentlige instanser og nivåer. Under har vi laget noen korte videoer om ting det kan være viktig å være klar over eller huske på i søknadsprosesser.

Introduksjon: Hvilke muligheter finnes og hvordan få til gode løsninger?

Mange fagpersoner har lite kunnskap om og erfaring med sjeldne og lite kjente tilstander. Dette kan bidra til å gjøre samarbeidet med hjelpeapparatet mer krevende. Selv om det ikke bør være slik, hviler det i praksis et stort ansvar på brukerne for å dokumentere tilstanden og følgene av den så grundig som mulig.

.

Søknaden: Hvordan beskrive og begrunne søknaden?

Når man søker om ytelser og tjenester, er det viktig å belyse saken godt. Som nevnt er dette enda viktigere når man har en sjelden eller lite kjent tilstand. Det er få diagnoser eller funksjonshemninger som automatisk utløser trygdeytelser. Det er graden av funksjonshemning, merutgifter og meromsorg som eventuelt danner grunnlag for ytelsene og tjenestene.

Det kan være vanskelig å skrive søknader. Noen ganger kan det være en psykisk påkjenning, andre ganger kan det være vanskelig å vite hvordan man skal beskrive situasjonen så den som leser det skal forstå. Det er mange som kan hjelpe deg med søknaden, for eksempel koordinator i ansvarsgruppen, ansatt i habiliteringstjenesten, saksbehandler hos NAV og liknende. Noen tips kan være å gi en grundig diagnosebeskrivelse, legge ved vedlegg fra fagpersoner, knytte det du søker om opp mot lovverket etc. Alle lover med rundskriv og forskrifter er tilgjengelig på internett. Det finnes mange gode nettsider for mer informasjon om dette, for eksempel www.lovdata.no, https://www.ffo.no/no/Rettighetssenteret og www.nav.no.

.

Saksbehandling: Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden?

I denne delen ser vi litt på spørsmål du kan ha etter at søknaden er sendt og går kort gjennom de formelle saksbehandlingsreglene.

.

Vedtak: Hva er et vedtak og hvorfor er vedtak viktige? 

Når du har søkt om noe, vil du få svar i form av et vedtak. Sammen med vedtaket skal det følge en begrunnelse for hvorfor svaret ble som det ble. Begrunnelsen skal inneholde både hvilke regler vedtaket bygger på og hvilke faktiske forhold som er lagt til grunn i vurderingen. Som regel er hensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn nevnt. Hvis du ikke kjenner igjen din egen fremstilling av saken i vedtaket, kan du be om en utdyping.

.

Klage: Hva kan du klage på, hvordan gjør du det og hvem kan hjelpe?

Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage. Sammen med vedtaket skal du få informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage. Dersom du ønsker hjelp til klagen, kan du henvende deg til de samme som kan hjelpe til med å skrive søknader (se beskrivelse av disse under søknad).

.

Generelle råd ved kontakt med hjelpeapparatet
  • Ta kopi av alle brev du sender
  • Ta vare på alle brev du mottar
  • Noter tidspunkt, navn og avtaler fra samtaler og telefonsamtaler
  • Pass på at du ikke får et muntlig avslag, vedtak skal være skriftlige
  • Husk at du har innsynsrett og kan be om å få se alle dokumenter knyttet til den

 

Andre ting som kan være nyttige

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i november 2019

.

Vil du dele dette med noen andre?