Psykisk helse

Her finner du flere tema omhandlende psykisk helse. Disse er skrevet av psykologene på Frambu. Trykk på undertemaene du er interessert i å vite mer om.

Definisjon av psykisk helse
En endelig definisjon av psykisk helse er ikke lett å finne. Akkurat som at det er vanskelig å ha én definisjon på somatisk helse. Det er enighet om at psykisk helse handler om vår indre opplevelsesverden; våre tanker, følelser og atferd. Sunn psykisk helse handler om å oppleve seg verdifull som menneske, at man tror på seg selv og sine evner til å hanskes med livets utfordringer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer helse som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser (regjerningen.no – helsedirektoratet).

Dette er blitt mye diskutert i fagmiljøene verden over. Grunnen til det er at mennesker sjelden opplever fullstendig velvære. Både kropp og psyke vil i perioder kjenne smerter, noen fysiske og noen emosjonelle – og det er helt normalt å ha negative reaksjoner og emosjoner. Men i denne definisjonen ligger et mål om at folk skal kunne kjenne seg verdifulle og oppleve å utnytte sitt potensiale, ha medbestemmelsesrett og tilhørighet i samfunnet.

 

Vil du dele dette med noen andre?