Diagnoseformidling – veileder til fagpersoner

Illustrasjon som viser opplæring av forskjellige tjenesteytere

 

Funksjonshemming hos barnet eller utviklingsforandring hos fosteret innebærer en stor belastning for foreldrene, enten barnet har en alvorlig eller en mindre alvorlig diagnose. Hvordan diagnostiseringen og formidlingen av diagnosen skjer, har stor betydning for foreldrenes opplevelse og mestring av situasjonen. Deres opplevelse av prosessen vil blant annet avhenge av deres forutsetninger, språk- og kulturbakgrunn, samt av hva slags diagnose det er snakk om. Legens evne og vilje til å gå inn i situasjonen på en måte som møter foreldrenes behov best mulig, vil uansett stå sentralt.

Det ble for en del år siden nedsatt en prosjektgruppe om diagnoseformidling med representanter fra de mest sentrale organisasjonene på feltet. Prosjekt utarbeidet og gjennomførte kurs for leger og helsepersonell. Målet med kursene var å gi deltakerne økt kunnskap og bevissthet om problemstillinger knyttet til diagnoseprosess ved funksjonshemning hos foster og barn, økt kompetanse i diagnoseformidling og økt forståelse for viktigheten av god samhandling mellom ulike faggrupper og deltakere ved formidling av funksjonshemning eller mulig funksjonshemning til foreldre og blivende foreldre. Evalueringen av kurset viste at deltakerne var svært godt fornøyd med både tema og innhold. Etter evaluering, utarbeidet prosjektet en kurspakke for videre bruk. Denne er overlevert legeforeningen.

I etterkant av prosjektet ble det også laget en veileder i diagnoseformidling fra fagpersoner til foreldre. Veilederen dekker informasjon underveis i prosessen og formidling av diagnose både i svangerskap, ved fødsel og i senere barnealder.  Veilederen har fått tittelen “En god start” og kan leses her.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på telefon 64 85 60 00 eller send en e-post til info@frambu.no.

Vil du dele dette med noen andre?