Opplæringspenger

Du kan få opplæringspenger når du er borte fra arbeid for å delta på opplæring som skal bidra til at du kan ta deg av og behandle barnet ditt. Dette gjelder både arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende. Barnet må ha en funksjonsnedsettelse eller langvarig sykdom.  

Opplæringspenger kan også gis for barn over 18 år. Foresatte til barn som har flyttet ut av foreldrehjemmet og andre pårørende som for eksempel besteforeldre og voksne søsken vil som hovedregel ikke få opplæringspenger, men kan søke dersom de har regelmessig og omfattende omsorg for barnet med diagnose. Det er ikke nok å være i familie eller ha nær relasjon. Hvis du ikke regnes som omsorgsperson kan du for eksempel søke arbeidsgiver om ferie, avspasering eller velferdspermisjon med eller uten lønn.  

Hvem kan få? Når kan du få? Hva er en godkjent helseinstitusjon? Hvor mye kan du få? Hvor lenge kan du få? Hvordan søke? Les mer om opplæringspenger hos NAV.

Dersom du er i fødselspermisjon og mottar foreldrepenger, har Frambu erfart at det er lite hensiktsmessig å søke om opplæringspenger, da dette bare vil bli en erstatning for foreldrepengene, uten at permisjonstiden blir forlenget. Du må i så fall på forhånd ha søkt om utsettelse av foreldrepengene for den aktuelle uken.

Retten til opplæringspenger står beskrevet i folketrygdloven kapittel 9. Det er også viktig at du gjør deg kjent med rundskriv til folketrygdlovens kapittel 9 – Stønad ved barns og andre nærståendes sykdom når du skriver søknad og for en nærmere beskrivelse av hvordan NAV vurderer din rett til opplæringspenger.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i januar 2022

Vil du dele dette med noen andre?