Endring i tjenester og ytelser ved fylte 18 år

Her gir vi en kort oversikt over endringer i sentrale ytelser, tjenester og annet når ungdom med en sjelden diagnose fyller 18 år: 

Ytelse eller tjeneste og aktuell lovhjemmel Hva skjer ved fylte 18 år?

NAV                                                     
 
Grunnstønad (Folketrygdloven § 6-3)
Kompensasjon for fastsatte ekstra utgifter
Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Gjelder i foreldrehjemmet og etter flytting. Utgiftsgrunnlaget kan endres. 
Hjelpestønad Sats 1 (Folketrygdloven § 6-4) 
Særskilt tilsyn og/eller pleie 
Kan opprettholdes så lenge ungdommen mottar privat omsorg i foreldrehjemmet. Kan søkes opprettholdes ved flytting dersom den private omsorgen er vesentlig og nødvendig. 
Forhøyet hjelpestønad sats 2-4 (Folketrygdloven § 6-5) 
Vesentlig større behov for tilsyn og/eller pleie enn ved hjelpestønad 
Opphører ved fylte 18 år. 
Foreldre kan søke om omsorgsstønad eller søke om flere timer dersom de allerede har omsorgsstønad (se mer om dette lenger ned på denne siden, under Kommunen) 
Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid (Folketrygdloven § 3-16) 
Tilsvarer pensjonsopptjening av inntekt på 4,5G
(G = Grunnbeløpet i folke
trygden. Les mer om dette hos NAV)
Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Må søkes om hvert år dersom omsorgen utgjør mer enn 22 timer pr. uke i mer enn 6 måneder pr. år. 
Omsorgspenger(Folketrygdloven § 9-5) 
Arbeidstakere som må være borte fra arbeid ved barns sykdom. Gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende, men her er det andre regler.
Opphører ved utgangen av det kalenderåret ungdommen fyller 18 år. 
Pleiepenger (Folketrygdloven § 9-10) 
Omsorg for barn under 18 år gir rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og foresatte må være borte fra jobb 
Opphører ved fylte 18 år. Unntak for foreldre til personer med utviklingshemning over 18 år ved svært alvorlig sykdom med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. 
Opplæringspenger (Folketrygdloven § 9-13)
Opplæring i helseinstitusjon eller kompetansesenter (som Frambu)
Kan opprettholdes så lenge ungdommen bor hjemme. Kan søkes om etter utflytting, men det er vanskelig å få gjennomslag for dette hos NAV. Frambu mener at foreldre og andre omsorgspersoner bør få opplæringspenger også etter at ungdommen har flyttet ut, fordi kunnskapsnivået om sjeldne diagnoser lokalt ofte er lavt, og fordi pårørende representerer en viktig kontinuitet. Foreldre må likevel være forberedt på å få avslag. 
Hjelpemidler (Folketrygdloven § 10-6/10-7) 
Bedring av funksjonsevnen i dagliglivet – hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering 
Kan opprettholdes etter fylte 18 år, men ordningen er ulik for personer under og over 26 år.
Bil gruppe 1 (Folketrygdloven § 10-7h) 
Personer med nedsatt funksjonsevne 
Kan kun søkes om ved reise til utdanning eller arbeid, men ikke under skolegang i videregående skole. 
Bil gruppe 2 (Folketrygdloven § 10-7h)
Personer uten gangfunksjon, med sterkt nedsatt gangfunksjon eller som må ha stor bil pga. utagerende adferd som medfører problem for trafikksikkerheten
Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Kan søkes om ut fra ungdommens egen inntekt. Gjelder også for personer som bor i bofellesskap. Kan gis både i forbindelse med utdanning og arbeid og for å dekke transportbehov i dagliglivet. 
Arbeidsavklaringpenger (Folketrygdloven Kap. 11) 
Arbeidsrettede tiltak, ytelser under medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV 
Kan søkes om fra fylte 18 år 
Uføretrygd (Folketrygdloven Kap. 12) 
Inntekt til livsopphold 
Kan søkes om fra fylte 18 år
Uføretrygd ung ufør (Folketrygdloven § 3-21)  Kan søkes om fra fylte 20 år. Særregler for beregning. 
Overgangsstønad enslig forsørger(Folketrygdloven kap. 5) 
Inntektssikring for personer som er alene med omsorgen for barn. 
Opphører ved fylte 18 år

HELFO
 
Egenandel lege (Folketrygdloven | 5-4)
Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
Alle over 16 år må betale egenandel opp til egenandelstak 1.
Egenandel psykolog (Folketrygdloven § 5-7)
Barn under 18 år betaler ikke egenandel.
Alle over 18 år må betale egenandel opp til egenandelstak 1.
Egenandel fysioterapi (Folketrygdloven § 5-8)
Barn under 16 år betaler ikke egenandel.
Alle over 16 år må betale egenandel opp til egenandelstak 2.
Tannbehandling ved sykdom (Folketrygdloven § 5-6 og 5-6a og Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom)  Gjelder fra fylte 20 år. 
Egne regler for personer med bestemte sjeldne diagnoser, se informasjon med tilhørende lister via helsenorge.no.  Uklart om noen kan få dette allerede fra fylte 18 år.
Ridefysioterapi (Folketrygdloven § 5-22)
Ridning under veiledning av fysioterapeut
Kan opprettholdes etter fylte 18 år.

PASIENTREISER
 
Reiseutgifter for person med diagnose (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og Spesialisthelsetjenesteloven § 5-5) 
Til og fra undersøkelse eller behandling. Barn under 16 år betaler ikke egenandel
Alle over 16 år må betale egenandel opp til egenandelstak 1.
Reiseutgifter for foreldre som ledsager barn under 18 år til og fra undersøkelse eller behandling (Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, og Spesialisthelsetjenesteloven § 3-6)  Opphører ved fylte 18 år
Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med undersøkelse eller behandling(Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og Spesialisthelsetjenesteloven § 5-5)  Kan søkes om også etter fylte 18 år
Reiseutgifter. ved brukerkurs, fagkurs og konsultasjoner på Frambu Kan opprettholdes for hele familien så lenge personen med diagnose bor i foreldrehjemmet. Kan søkes om etter utflytting. Kan også gjelde besteforeldre og andre nære familiemedlemmer. 

KOMMUNEN
 
Individuell plan og koordinator (Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1) 
Lovfestet rett til en plan for et helhetlig tjenestetilbud, samt for en koordinator.
Kan opprettholdes eller søkes om etter fylte 18 år
Ansvarsgruppe (ikke lovhjemlet)
En måte å samordne ressurser på
Kan opprettholdes eller opprettes etter fylte 18 år. Ofte aktuelt å endre sammensetning. 
Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring, samt støttekontakt (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 1. ledd, nr. 6, bokstav b). Praktisk i bistand og opplæring i foreldrehjemmet og etter at ungdommen har flyttet for seg selv, støttekontakt eller annen bistand til fritidsaktiviteter Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Kan søkes om både mens ungdommen bor hjemme og ved flytting. 
Avlastning(Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, nr 6,1.ledd, bokstav b) 
Avlastning for omsorgsutøverne 
Kan opprettholdes så lenge ungdommen bor hjemme.
Omsorgsstønad, (Helse- og omsorgstjenestel. § 3-6) 
Godtgjørelse for særlig tyngende omsorgsarbeid
Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Det kan være særlig aktuelt å søke om omsorgsstønad eller økt antall timer med omsorgsstønad ved opphør av forhøyet hjelpestønad. Kan søkes om ved privat omsorg både når ungdommen bor hjemme og ved flytting. 
Brukerstyrt personlig assistanse (Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-8 + Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d) Assistanse i foreldrehjemmet eller i eget hjem hvor ungdommen selv, pårørende, verge eller annen privatperson er arbeidsleder. Lovfestet rett ved behov for bistand over 32 timer/uke, evt. 25 timer/uke.
Se
mer i Inst 294 L
Kan opprettholdes etter fylte 18 år. Kan søkes om både mens ungdommen bor hjemme og ved flytting.
Avlastning kan ikke inngå i timegrunnlaget for hjemmeboende ungdom over 18 år.
Ungdommens tjenestebehov vurderes på selvstendig grunnlag.
Nødvendige helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1) 
Kommunen har plikt til å sørge for helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen.
Gjelder for alle over 18 år. Kommunen kan ikke avslå søknad om tjenester og ytelser og henvise til foreldrene når det ikke lenger foreligger omsorgsplikt i kraft av foreldreansvaret. Les mer brev fra Helsedirektoratet.  
Dagtilbud/dagaktivitet (Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3) 
Se Rundskriv om Aktiv omsorg: “Helse- og omsorgstjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det” (men dette er ingen rettighet)
Kan søkes om etter fylte 18 år. De fleste kommuner har ulike varianter av slike tilbud. 
Stønad til livsopphold eller stønad i særlige tilfeller (Lov om Sosiale tjenester i arbeids- og velferds-forvaltningen § 18 og § 19) 
Sterkt behovsprøvd økonomisk støtte, bidrag og/eller lån til livsopphold, boutgifter eller etableringskostnader innbo.
Kan søkes om etter 18 år. Behovsprøvd ut fra ungdommens livssituasjon og inntekt.

Husbanken
 
Tilskudd og lån (Husbankloven) 
Kjøp og tilpasning av bolig. Penger fra Husbanken som administreres av kommunen.
Kan søkes om ut fra personens inntekt
Bostøtte (Husbankloven og forskrift) 
Økonomisk støtte etter fastsatte regler. Penger fra Husbanken. Saksbehandles av kommunen.
Kan søkes om ut fra personens inntekt. Egne regler for de som har uføretrygd som ung ufør.

Spesialisthelsetjenesten
 
Habiliteringstjeneste (Spesialisthelsetjenesteloven) 
Diagnostikk, funksjonsutredning og oppfølging fra spesialisthelsetjenesten
Overføring til voksenhabiliteringstjenesten fra fylte 16-18 år. Henvisning fra fastlege.
Annen behandling (Spesialisthelsetjenesteloven)
På barneavdelingen skjer det meste på ett sted.
Etter fylte 18 år skjer behandling ved ulike avdelinger for voksne.
Barns opphold i helseinstitusjon (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 6. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-6. Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon.) Bestemmelser om barns opphold i helseinstitusjon og retten til å ha mor og/eller far hos seg  Opphører ved fylte 18 år

Annet
 
Parkeringstillatelse (to forskrifter, les mer her og her)
Regler som gjør det enklere og billigere å parkere og passere bompengesystemer 
Kan opprettholdes etter fylte 18 år
Transporttjenesten (Ikke lovhjemlet, kun beskrevet i Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede, TT-transport) Dør til dør-tjeneste  Kan opprettholdes etter fylte 18 år
Ledsagerbevis (Ikke lovhjemlet, men beskrevet Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede) Kort som gir ledsager fri adgang eller redusert pris til arrangementer.  Kan opprettholdes etter fylte 18 år
Ulønnet permisjon  (Arbeidsmiljøloven § 12-10) 
Arbeidstaker som gir nødvendig omsorg til ungdom med nedsatt funksjonsevne over 18 år har rett til ulønnet permisjon i inntil ti dager pr kalenderår når arbeidstakeren har hatt slik omsorg for ungdommen før fylte 18 år. Kommer i tillegg til eventuell velferdspermisjon med lønn ihht. tariffavtale.
Dette er en mulighet når foreldre ikke lenger kan motta omsorgspenger
Verge (Vergemålsloven § 20)
Bistand til å ivaretas ungdommens interesser
Det kan oppnevnes verge for personer over 18 år som ikke kan ivareta sine egne interesser


 .
Denne teksten ble sist oppdatert 1. februar 2024

.

Vil du dele dette med noen andre?