Beslutningsstøtte

Hoxmark og Finsrud som i 2019 var sosionomer på Frambu, har skrevet et eget bokkapittel om regelverk og føringer i helsefremmende ernæringsarbeid i læreboken: God mat for kropp og helse. Ernæringsarbeid for mennesker med utviklingshemming (Nordstrøm og Kolset, 2019). Her er et lite utdrag fra det som handler om beslutninger og kognitiv kapasitet, hentet fra denne boken (noe justert):  

Beslutningsgrunnlag, handlingsrom og handlinger må forenkles og tilpasses ut fra grad av utviklingshemming, reduksjon i kognitiv kapasitet og den enkeltes individuelle forutsetninger. Noen personer med utviklingshemning har lært både å bestemme og å gjøre mye selv og trenger oppmuntring og situasjonsbetinget støtte. Andre kan lære seg å ta beslutninger og utføre handlinger med varierende og vedvarende beslutningsstøtte og hjelp til å utføre handlingene. For enkelte personer med utviklingshemning er situasjonen slik at det er foreldrene og etter hvert verger og tjenesteytere som i hovedsak tar beslutninger og utfører handlinger for den det gjelder, gjennom hele livet. Innenfor og mellom disse tre hovedkategoriene finnes det mange kombinasjoner og grader av beslutnings- og handlingsevne. Det vil også oppstå nye situasjoner, noe som krever en dynamisk håndtering fra alle involverte (side 74). 

Sammenlignet med den generelle befolkningen bruker personer med utviklingshemming en forholdsmessig større del av sin totale kapasitet på dagligdagse oppgaver som krever kognitiv kompetanse. Færre handlinger er automatisert, enkle situasjoner oppleves som vanskelige, dagsformen varierer, og mange strever med å forstå og beskrive hva de trenger hjelp til. Personer med utviklingshemming kan derfor ha en risiko for å utvikle det psykologspesialist, Elisabeth Wigaard, beskriver som kognitiv overbelastning, noe som både kan påvirke evnen til å ta beslutninger og til å utføre handlinger her og nå og gjennom livsløpet (side 74). 

Personer med utviklingshemming har gjennomgående et større behov enn mange andre med nedsatt funksjonsevne for at pårørende, verge og tjenesteytere som kjenner dem, engasjerer seg, samhandler på tvers av roller, profesjoner, instanser og nivåer og taler deres sak (side 78). 
.

Les mer om beslutningsstøtte her: 
Beslutningsstøtte (fra Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming).

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i juli 2023 

Vil du dele dette med noen andre?