Funksjonshemmedes rettigheter i Norge

Illustrasjon av en person som holder opp paragraf-tegn

Rundt 15 prosent av verdens befolkning lever med en funksjonsnedsettelse (1). Dette gjør personer med nedsatt funksjonsevne til verdens største minoritet.

Rettighetene i FNs menneskerettighetskonvensjoner gjelder for alle; likevel blir personer med nedsatt funksjonsevne stadig ekskludert fra ulike områder i samfunnet. Derfor har FN vedtatt en egen konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, også ofte omtalt som CRPD. Den skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får innfridd menneskerettighetene sine på samme måte som alle andre. Norge har skrevet under og ratifisert konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne – CRPD. Det betyr at Norge er forpliktet til å følge det som står i konvensjonen. Vi gjør likevel oppmerksom på at CRPD ikke er tatt inn i menneskerettsloven og derfor har en noe svakere rettslig stilling enn for eksempel Barnekonvensjonen.

Frambus inntrykk er at menneskerettigheter i økende grad tematiseres knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne, og at dette gjenspeiles i nasjonale faglige veiledere og retningslinjer og politiske føringer.

Sivilombudsmannen har også nylig behandlet en sak som blant annet handlet om håndtering av menneskerettslige anførsler i en sak om helse- og omsorgstjenester. I denne saken mener Sivilombudsmannen at det var i strid med god forvaltningsskikk at klagerens menneskerettslige anførsler, som var sentrale i saken, ikke ble kommentert i vedtaket. At Fylkesmannen heller ikke kommenterte dette i forbindelse med klagerens påfølgende anmodning om omgjøring av vedtaket, var også i strid med god forvaltningsskikk.

Vi anbefaler tjenesteytere, behandlere, saksbehandlere, ledere, studenter og andre som arbeider med eller studerer forhold rundt personer med nedsatt funksjonsevne å sette seg godt inn i konvensjonstekstene, spesielt CRPD, og anvende disse aktivt i arbeid og studier. Personer med nedsatt funksjonsevne og pårørende vil også ha nytte av å sette seg inn i CRPD og vise til innholdet i sin kontakt med tjenesteapparatet.

I Norge har vi også en Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) som blant annet omfatter personer med nedsatt funksjonsevne. Lovens formål er å fremme likestilling, definert som likeverd, like muligheter og like rettigheter og hindre diskriminering. Her kan du lese lovteksten.

Her finner du FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).

.
Les mer om CRPD her:

 

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i oktober 2020 

Vil du dele dette med noen andre?