Ung ufør

Tegning av mann, ungdom og guttUføretrygd skal være en erstatning for bortfalt inntekt på grunn av uførhet. Garantiordningen for unge uføre innebærer at mennesker som blir uføretrygdet i tidlig alder, kan ha rett til en minstesats som er høyere enn personer som blir ufør senere i livet. Slik ønsker man å kompensere for at man ikke har hatt mulighet til å opparbeide seg ytelser basert på tidligere arbeid/pensjonsgivende arbeid.

Hvem kan få uføretrygd etter reglene for ung ufør?

Vilkårene for å motta ung uførtillegget er strengere enn for å motta ordinær uføretrygd. Det kreves at at:

  • du var under 26 år da du ble alvorlig og varig syk
  • sykdommen er dokumentert som alvorlig av lege/spesialist før du fylte 26 år
  • du søker om uføretrygd før fylte 36 år hvis du har vært mer enn 50 prosent yrkesaktiv etter fylte 26 år

Rettigheter som ung ufør kommer tidligst til utbetaling fra du fyller 20 år.

Hvordan beregnes stønaden?

Sivilstanden din avgjør størrelsen på hva du kan få i minsteytelse som ung ufør.

  • Lever du sammen med ektefelle eller samboer, er minste årlige ytelse 2,66 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Er du enslig, er minste årlige ytelse 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hvordan vurderer NAV om du kvalifiserer til ordningen?

NAV foretar en skjønnsmessig vurdering etter den enkelte stønadssøkers behov. Det stilles større krav til alvorlighet enn ved vanlig ufør. Sykdommen/tilstanden må være vesentlig mer alvorlig medisinsk. Det er ikke tilstrekkelig at man har en medfødt tilstand. Det handler i liten grad om diagnose, det er den faktiske funksjonsevnen før fylte 26 år som vurderes. Kravet til alvorlighet blir derfor alltid vurdert konkret i hver enkelt sak.

I en slik vurdering vil NAV se på historikken, hvordan man har fungert i skole/utdanningsløp og i arbeidslivet. Det vil vurderes i hvilken grad sykdommen har vært til hinder for progresjon i utdanning og arbeid før fylte 26 år. Det er viktig at legen din gir en god beskrivelse av sykdomssituasjonen og ikke minst historikken.

Dersom man i hovedsak har klart å stå i jobb frem til 26 år er det erfaringsmessig vanskelig å få innvilget ung ufør. I stedet får mange innvilget ordinær ufør. Dette oppleves ofte som urimelig og urettferdig. Mange opplever at det å ha strevd for å fullføre skolegang og presset seg til stå i arbeid, blir brukt mot dem når NAV vurderer hvorvidt de fyller kriteriene ung ufør. Det stilles ofte spørsmål ved om vilkårene for ung ufør er for strenge.

Dersom du mener at søknaden din er uriktig behandlet, kan du klage.

.
Les mer om ung ufør og hvordan stønaden beregnes her:

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert 22. september 2022

.

 

Vil du dele dette med noen andre?