Støttekontakt

(I lovverket står det støttekontakt, men i praksis benyttes også andre begreper, blant annet fritidskontakt og treningskontakt.)

Kommunen kan tilby støttekontakt til personer som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid. Det innvilges ofte for noen timer i uka og kan organiseres enten individuelt eller i gruppe. Det er behovet til personen med diagnose som avgjør hvordan støttekontakten skal brukes. For barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, kan en støttekontakt blant annet bidra til økt selvstendighet og løsrivelse.

Det er gratis å motta støttekontakt, men utgifter til egne inngangsbilletter og lignende må personen med diagnose betale.

Ta kontakt med kommunen for spørsmål og søknad. Det skal fattes enkeltvedtak. Les mer om dette her.

Retten til støttekontakt finnes i pasient- og brukerrettighetsloven, mens kommunens plikt til å tilby denne tjenesten finnes i helse- og omsorgstjenesteloven §3-2, første ledd, punkt 6, bokstav b.

Rundskriv nr. I – 5/2007 Aktiv omsorg bekrefter betydningen av å legge til rette for en aktiv hverdag.

Andre lenker til informasjon om støttekontakt:

Denne teksten ble faglig oppdatert i november 2018

Vil du dele dette med noen andre?