Ledsagerbevis

.
Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse trenger ledsager for å delta i samfunnet kan søke egen kommune om ledsagerbevis. Målet er å gjøre deltakelse enklere, forebygge isolasjon og bidra til økt livskvalitet for den enkelte.

Ordningen gir ledsagere fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer og offentlige transportmidler der ordningen aksepteres, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Ledsagerbevis er dessverre ingen rettighet, det er opp til kommunene selv om de vil gi tilbudet. De aller fleste kommuner har imidlertid innført ordningen.

Noen kommuner opererer fortsatt med en nedre aldersgrense på 8 år for å kunne få ledsagerbevis. Men i januar 2023 kom Bufdir med nye nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis, der de har gått bort fra en nedre aldersgrense. For barn under skolealder må det imidlertid dokumenteres at barnet har et større ledsagerbehov enn det som hadde vært tilfelle dersom barnet ikke hadde en funksjonsnedsettelse, og at det derfor påløper ekstrautgifter, sammenlignet med jevnaldrende som deltar på samme type aktiviteter.

Det er mange grunner til at barn og voksne med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for ledsager. Her er noen:

 • Den kognitive funksjonen er slik at personen ikke kan ta vare på seg selv.
 • Kommunikasjonsvansker. Benytter tegnspråk eller alternativ og supplerende kommunikasjon. Er redd for kontakt med andre.
 • Blir usikker og forvirret på nye steder, trenger hjelp til å orientere seg. Kan bli borte.
 • Noen trenger kontinuerlig tilsyn slik at ledsager ikke kan passe på flere samtidig for eksempel på grunn av fare for epileptiske anfall.
 • Må skjermes når det er mange mennesker til stede og ved mye støy.
 • Er impulsiv eller utagerende, trenger hjelp til å regulere og håndtere følelser og atferd.
 • Strever med sosial koder, forstår ikke hva som forventes, trenger en som “oversetter” og forklarer.
 • Har ikke begrep om tid eller forståelse for reise med offentlig kommunikasjon.
 • Trenger praktisk hjelp på grunn av sansetap eller bevegelses- og forflytningsvansker.
 • Trenger hjelp med hygiene, herunder toalettbesøk.
 • Manglende utholdenhet eller blir fortere sliten. Må dra før et arrangement er ferdig, trenger egen ledsager for å ikke belaste søsken og øvrig familie.
 • Noen kan ha så store behov at det er nødvendig med to ledsagere.

Fra 1. januar 2024 kunne alle kommuner ta i bruk løsningen med digitalt ledsagerbevis. Det er opp til kommunene å ta den nye løsningen i bruk.

Les mer om ledsagerbevis hos helsenorge.no og hos Ledsagerbevis | Bufdir.

.

Denne teksten ble faglig oppdatert 10. juli 2024

.

Vil du dele dette med noen andre?