Avlastning

Kommunen skal gi avlastning til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastningen skal gi pårørende mulighet for å opprettholde sosialt nettverk, delta i fritidsaktiviteter, studere, jobbe, ivareta egen helse og familien som helhet. Avlastning gir også foreldre større mulighet for å ivareta søsken. Se artikkel om søsken herFor mange kan avlastning være et viktig forebyggende tiltak for å få hvile, samle ressurser og hindre utmattelse.  

Avlastning organiseres på ulike måter. Det kan være om dagen, om natten, hele døgnet, over flere dager, i en periode, og på ulike steder. Noen har avlastning hjemme, i et annet privat hjem eller i en avlastningsbolig. Noen har individuell avlastning, mens andre har avlastning organisert i gruppe. Noen benytter familiemedlemmer, venner eller fagpersoner rundt barnet som avlaster. Noen har også avlastning hvor søsken er på avlastning, enten i stedet for eller i tillegg til barnet som har en funksjonsnedsettelse.  

Også andre kommunale tjenester som praktisk bistand og velferdstekniske hjelpemidler (eksempel: varsling og lokaliseringsutstyr) kan gis som avlastning. Hvordan avlastningen organiseres skal ta utgangspunkt i familiens– og barnets behov. Les mer i Pårørendeveilederen punkt 1.1.2.   

Avlastning er gratis. Det skal heller ikke betales for reise til og fra avlastningen, mat og lignende verken for barnet eller avlaster. Les mer på side 12 i Veileder for landsomfattende tilsyn.  

Vi erfarer at flere foreldre syns det er vanskelig å ta imot avlastning og venter for lenge. Vi anbefaler at du snakker med fagpersoner og andre foreldre som har gjort erfaringer med avlastning.  

Avlastning bør være en del av individuell plan og tas opp på møter i ansvarsgruppa.  

Når du skal søke om avlastning, er det viktig at du beskriver familiens behov. Hvorfor har du behov for avlastning? En systematisk måte å gå frem på for å beskrive den nødvendige omsorgen, er å benytte en såkalt “døgnklokke”. Det vil si at du går gjennom døgnet minutt for minutt, time for time, og beskriver de ulike oppgavene og tidsfastsetter dem. Tilsvarende kan du beskrive uken, måneden og året. Beskriv også hva du ikke får tid til på grunn av dette. Du kan komme med forslag på hvordan du kan tenke deg avlastningen. De fleste kommuner har egne søknadsskjemaer. 

Retten til avlastning finner du i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a annet ledd, som må ses i sammenheng med helse- og omsorgstjenesteloven §3-6Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8 handler om retten til vedtak 

Sivilombudsmannen har uttalt seg i en klagesak om avlastningUttalelsen viser til aktuelle rettskilder og beskriver sentrale vurderinger i søknader om avlastninger. Sivilombudsmannen er opptatt av at i vurderingen av barnets beste må det tas hensyn til «interessene til alle barna i familien, og ikke kun barnet som avlastningstiltaket direkte retter seg mot» (punkt 4.3.).

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i april 2019   

Vil du dele dette med noen andre?