Omsorgsstønad

Du kan få omsorgsstønad fra kommunen hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver for dine nærmeste. Formålet med omsorgsstønad er å bidra til at personer som trenger hjelp i dagliglivet kan få dette av pårørende eller andre nærstående. Omsorgsstønad skal bidra til at privatpersoner har mulighet til å opprettholde omsorg for sine nærmeste. En forutsetning er at den som mottar hjelpen ønsker denne ordningen.

Du har ikke lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å ha ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-6. I rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn [omsorgsstønad], som fortsatt gjelder, er det blant annet beskrevet hvem omsorgsstønad er ment for og hvilke momenter kommunen bør ta med i sin vurdering.

Hjelpestønad og omsorgsstønad skal ses i sammenheng, og kommunen kan vise til at du først skal søke hjelpestønad.

I rundskriv I-42/98 Retningslinjer for omsorgslønn [omsorgsstønad] fremkommer det at kommunen ikke bør avkorte omsorgsstønad med mindre omsorgsstønaden og hjelpestønaden tilsammen overstiger det som er rimelig å betale for omsorgsarbeidet. Kommunen kan tilby andre tjenester for å dekke hjelpebehovet.

Vi anbefaler at du benytter døgnklokke for å beskrive omfanget av omsorgsoppgavene når du søker om omsorgsstønad.

For pårørende til barn eller voksne med sjeldne diagnoser er det ofte aktuelt å søke om omsorgsstønad fordi omsorgen ofte er omfattende og gjelder mange livsområder.

Når personen med funksjonsnedsettelse blir 18 år er det kun mulig å få hjelpestønad sats 1. Da kan det være aktuelt å søke om omsorgsstønad, eller økt omsorgsstønad, hvis du som nærstående gjør dette.

Les mer om omsorgsstønad hos helsenorge.no.

 

Denne artikkelen ble sist faglig oppdatert i april 2019

Vil du dele dette med noen andre?