Oppfølging fra logoped/audiopedagog

.
Mange med sjeldne diagnoser har behov for logoped. Det er det individuelle behovet som avgjør om man har rett til logopedi og om denne retten følger av opplæringsloven eller folketrygdloven.

En logoped utreder og jobber med mennesker som har ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker, taleflytvansker, artikulatoriske vansker, munnmotoriske vansker og svelg-vansker.

Det er kommunens/fylkeskommunens ansvar å gi tilbud om logopedbehandling til barn, ungdom og voksne som har rett til  spesialpedagogisk tilbud etter opplæringsloven. Logopedoppfølging kan inngå som en del av det spesialpedagogiske tilbudet som beskrives i Opplæringsloven §5-1. Dette samme gjelder oppfølging fra audiopedagog/hørselspedagog.

Les mer om spesialpedagogiske rettigheter før opplæringspliktig alder her.

Logoped og audiopedagog kan dekkes gjennom folketrygdloven etter henvisning fra lege dersom tilbudet er ledd i behandling av sykdom, skade eller lyte. Behandlingen må være av vesentlig betydning for personens sykdom eller funksjonsevne for å dekkes gjennom Helfo.
.

Munnmotorisk trening og munnhelse

For barn med nedsatt muskelfunksjon, kan munnmotorisk trening være viktig både i forhold til språkutvikling, vedlikehold av språk og spiseferdigheter. Dette kan følges opp lokalt i barnehage/skole med veiledning fra enten logoped eller fysioterapeut/ergoterapeut. Andre ganger med treningsopplegg direkte med logoped eller fysioterapeut.

Les vår temaside om tygge- og svelgevansker (dysfagi) her

Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser (TAKO- senteret) samler og sprer kunnskap om forhold knyttet til munnhulen ved sjeldne diagnoser og bidrar i kartlegging og diagnostisering av disse. Dersom du jobber med eller er pårørende til noen med sjelden sykdom og utfordringer med munnhulen, kan du ta kontakt med senteret for mer informasjon.

.

Denne teksten ble faglig oppdatert i april 2022

.

Vil du dele dette med noen andre?