Lån og tilskudd ved flytting til eget hjem

Illustrasjon som viser møte med saksbehandler

De fleste flytter etter hvert ut fra foreldrehjemmet til et eget hjem, enten alene eller sammen med andre.

Hjem og bolig

Det å eie sin eget hjem har vært en norsk tradisjon. Ved siden av at det gir tilhørighet og trygghet, er det også økonomisk gunstig å eie sitt eget hjem i Norge. For personer med en sjelden diagnose kan det å kjøpe eller bygge sitt eget hjem være et viktig utgangspunkt for et godt liv.

Noen av Frambus brukere trenger fysisk tilrettelegging for å kunne bo i hjemmet sitt. Andre trenger både fysisk tilrettelegging og andre hjelpetiltak. Mange trenger et hjem med omsorgspersonale eller personlige assistenter rundt seg. Det er derfor mange problemstillinger og aktuelle ordninger å forholde seg til for å finne gode løsninger. Vi anbefaler å ta inn temaet fra foreldrehjem til eget hjem i individuell plan.

Noen kommuner eller bydeler har gode løsninger for å leie en kommunal bolig. Andre steder er det få eller lite egnete tilbud og derfor kan det være en bedre løsning å kjøpe eller bygge sitt eget. Husbanken ønsker å bidra til at flest mulig skal kunne eie sitt eget hjem. Vi skal her gå igjennom lån og personlig tilskudd som gjør det mulig for personer med en sjelden diagnose å eie sitt eget hjem.

Lån og tilskudd ved etablering av eget hjem

Personer med en sjelden diagnose kan kjøpe sitt eget sted å bo ved hjelp av lån og tilskudd fra bank og kommune. Det er garanterte tilleggsytelser for personer som er ung ufør. Ung ufør er en person som er født ufør eller blir minst 50% ufør før fylte 26 år.

Lån for privatpersoner søkes direkte hos Husbanken. Du kan låne for å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet

Startlån er et behovsprøvd lån som deles ut av kommune eller bydel. Dette lånet er et tilbud for dem som har problemer med å etablere seg på boligmarkede. Startlånet kan finansiere inntil 100 % av kjøpesummen eller som toppfinansiering på annet lån. Lånet gis på Husbankens gunstige betingelser og har ingen krav om egenkapital eller kausjon. Her er heller ingen øvre aldersgrense. Startlånet kan ikke benyttes til kjøp av møbler, finansiering av opp pussing, depositum eller kjøp av obligasjonsleilighet.

Tilskudd er et behovsprøvd boligtilskudd som gis til vanskeligstilte på boligmarkede som unge uføre. Søknaden sendes til kommunen og hvor mye tilskudd den enkelte kan få er avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.

Bostøtte er et statelig månedlig tilskudd som administreres av Husbanken og kommunene. Dette tilskuddet er til hjelp for å mestre bo utgiftene etter at den det gjelder har etablert seg i eget hus eller leilighet. Bostøtten er beregnet på personer med lave inntekter og høye bo utgifter. Støtten gis i dag kun til personer med en eller annen form for trygd.

Ved hjelp fra Husbanken har flere unge uføre gått sammen og bygget sine egne leiligheter. De har etablert egne borettslag eller sameier. Med bakgrunn i disse eksemplene har Husbanken sammen med Helse og velferdsetaten i Oslo kommune utarbeidet en Veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig.

Habiliteringstjenestene i Helse Øst har utarbeidet en veileder for mennesker som har utviklingshemming og som skal flytte fra foreldrehjem til eget hjem. Her finnes anbefalinger for planlegging og gjennomføring av de ulike prosesser som bør foregå når en person med utviklingshemming skal flytte fra familien sin og til eget hjem for første gang. Se veilederen ”Fra hjem til hjem”.
Norges Handikapforbund har laget flere brosjyrer som gir informasjon og praktiske råd om boligbygging.

En god løsning

For noen blir det behov for å foreta utbedringer av hjemmet for å kunne bo godt. Vi ønsker her å formidle en erfaring fra en kommune hvor saksbehandler i kommunen ønsket å finne en så god løsning som mulig for en familie, og ønsker med denne spesielt å vise veien saksbehandleren gikk for å få dette til.

En familie som har et barn med en fremadskridende sykdom trengte å utbedre/bygge om huset for å fremdeles kunne bo der sammen med sin lille gutt. De fikk under kurs på Frambu informasjon om hva som finnes av støtteordninger, og tok etter de var kommet hjem kontakt med boligkontoret i hjemkommunen sin. Saksbehandler på boligkontoret kontaktet Frambu fordi hun ønsket mer informasjon om det lille barnets diagnose, og høre om Frambu hadde erfaringer fra andre familier i lignende situasjoner rundt om i landet når det gjaldt utbedring av bolig.

I første omgang søkte saksbehandleren på tilskudd til arkitekthjelp, som en kan få støtte til før en går i gang med utbedring/bygging. Arkitekten tegnet forslag til utbedringer på huset. Saksbehandler ønsket å hjelpe familien så godt som mulig på vei, og tok kontakt med Regionskontoret til Husbanken. Her avtalte saksbehandler et møte sammen med familiens arkitekt, foreldrene, saksbehandler og arkitekt fra Regionskontoret til Husbanken. De gikk gjennom tegningene, og diskuterte og forklarte hvorfor de ulike utbedringer måtte gjøres. De hadde også beregnet kostnaden på utbedringen. Ut fra dette, og med godt informert saksbehandler i Husbanken fikk familien dekket omtrent 50% av den totale kostnaden.

Familien har gjennom hele prosessen følt seg ivaretatt og vært takknemlig for saksbehandleren på det kommunale boligkontoret. Saksbehandleren påpeker at ”Alt jeg har gjort er jo egentlig å nå frem til de tilbudene vi har gjennom Husbanken; benyttet oss av de statlige virkemidlene vi har i forhold til funksjonshemmede barn.”.

Frambu opplever at det er familier som gir uttrykk for at det er vanskelig å finne ut hvilken hjelp og omfang av hjelp de kan få når et gjelder behov for utbedring av bolig. Eksempelet viser at det er mulig å få til gode løsninger også når det gjelder bolig.

.

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i juli 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?