Søken etter svar

Illistrasjon av to personer med stabler av bøker foran seg

Diagnostiseringsprosessen

For mange kan veien frem til en diagnose være både lang og krevende. Noen opplever at de ikke blir tatt på alvor når de melder sin bekymring til helsepersonell. Foreldres beskrivelse av barnets sene utvikling eller vansker kan bli bagatellisert i et forsøk på å berolige foreldrene. Både barn og voksne og deres pårørende opplever usikkerheten rundt det å ikke vite som svært belastende. Det er heller ikke alltid mulig å komme frem til en endelig, avklart diagnose. I dag er det imidlertid stadig flere sjeldne tilstander som diagnostiseres, ikke minst på grunn av store fremskritt innen medisinsk genetikk. Diagnoseprosessen krever et tett samarbeid mellom den det gjelder (og familien), primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og foregår ofte over flere trinn.

Les mer om hvordan man stiller en sjelden diagnoser hos Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

 

Den første tiden etter at man får diagnosen

Selv etter at diagnosen er stilt, kan det være vanskelig å få informasjon om tilstanden fra fagfolk som har kunnskap. Noen har fått god informasjon fra helsepersonell, men mange forteller om at den første diagnoseinformasjonen fra legen var vanskelig å forholde seg til og at de søkte seg frem til informasjon på internett på egenhånd. Kvaliteten på denne informasjonen kan være varierende og med faglige uttrykk det kan være vanskelig å forholde seg til. Det kan også ta tid før informasjonen er forstått og bearbeidet slik at man får oversikt over hvilke kjennetegn som er aktuelle, og hva man ikke trenger å forholde seg til.

Mange har et sterkt behov for å forstå hvordan tilstanden vil påvirke livet i nåtid og i fremtiden. Men hvordan tilstanden vil utvikle seg videre kan være usikkert, også for legene. For mange tilstander er variasjonen innen samme diagnose stor, med ulike kjennetegn, komplikasjoner, utviklingsløp og alvorlighetsgrad. Derfor er man avhengig av en god dialog med fagpersoner som kan bidra til at man får en så god oversikt som mulig over hvordan tilstanden arter seg for den personen det gjelder.
.

Vanlige reaksjoner

Noen opplever det som positivt å få en avklaring i forhold til diagnose, selv om diagnosen har negative konsekvenser. Andre reagerer med frustrasjon, fortvilelse, depresjon og fornekting etter å ha fått en diagnose de ikke ønsker å forholde seg til. Reaksjonene kan være svært ulike fra person til person.
.

Råd på veien

Hvordan livet med diagnosen blir, kommer an på diagnosen og personen og kan være vanskelig å forutsi. Mange som får en sjelden diagnose, opplever dette som en stor utfordring. Informasjons- og veiledningsbehovet kan være stort, og spørsmålene er ofte mange. Dersom det er et barn som får diagnosen, vil det har større muligheter til å mestre dem hvis foreldrene klarer å mestre utfordringene i denne situasjonen. Åpenhet om sykdommen gjør det lettere for personer i nærmiljøet å forholde seg naturlig til den det gjelder og familien, og å bidra med støtte.

Kompetansesentrene for sjeldne diagnoser har kunnskap og erfaring i å veileder personer som nettopp har fått en sjelden diagnose. Ta gjerne kontakt med oss!

.

Denne artikkelen ble oppdatert 4. oktober 2023

.

Vil du dele dette med noen andre?