Voksne med sjeldne diagnoser har mer frykt og psykiske plager knyttet til Covid-19

Voksne med sjeldne diagnoser har vært reddere for Covid-19 og opplevd flere psykiske plager enn befolkningen for øvrig de siste to årene. Det er også sammenheng mellom nivået av frykt for Covid-19 og psykologiske plager. Det viser et forskningsprosjekt Frambu deltar i. Vi anbefaler derfor fagpersoner som følger opp personer med sjeldne diagnoser å ta opp bekymringer knyttet til Covid-19 og psykisk helse med disse, og å sette i verk tiltak for å bedre situasjonen ved behov.

Bakgrunn for undersøkelsen

Frykt for COVID-19 kan gi psykiske problemer i befolkningen generelt. Kunnskap om at COVID-19 kan være mer alvorlig og dødelig for personer med sjeldne diagnoser, kan føre til økt nivå av angst for å bli smittet og syk i denne gruppa. Forskningsprosjektet Frambu deltar i, har derfor undersøkt nivåene av angst for COVID-19 og psykiske helseproblemer blant voksne med en sjelden diagnose.
.

Funn

Kort sammenfattet viser undersøkelsen at

  • voksne med sjeldne diagnoser har dårligere psykisk helse enn personer uten diagnoser.
  • voksne med sjeldne diagnoser har mer angst for Covid-19 enn personer uten diagnoser.
  • psykiske plager og angst for Covid-19 henger sammen hos voksne med sjeldne diagnoser.
    .

Anbefalinger

På bakgrunn av dette anbefaler vi fagpersoner

  • å undersøke den psykiske helsen hos voksne med sjeldne diagnoser.
  • å undersøke nivået av angst for COVID-19 hos voksne med sjeldne diagnoser.
  • å sette i verk tiltak for å redusere nivået av angst for Covid-19 og/eller psykiske plager.

Funnene fra undersøkelsen er publisert her:
COVID-19-related anxiety is associated with mental health problems among adults with rare disorders
.

Del av større forskningsprosjekt

Undersøkelsen er del av et større forskningsprosjektet kalt COVID-19 impact on Habilitation Services for Children and Adults with Disabilities. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Frambu, Universitetet i Oslo, Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Østfold og Yale University i USA.

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan koronapandemien har påvirket og fortsetter å påvirke barn og voksne med funksjonsnedsettelser og deres familier, og om og eventuelt hvordan tjenestetilbudet de får blir påvirket under pandemien. Dette forsøker vi å finne ut mer om gjennom en langvarig elektronisk spørreskjemaundersøkelse og en kvalitativ undersøkelse knyttet til habiliteringstjenestene for barn og voksne.

Vi har nylig lyst ut en treårig doktorgradsstipendiatstilling i tilknytning til dette forskningsprosjektet. Du finner mer informasjon om denne stillingen her: Treårig doktorgradsstipendiat
.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med prosjektleder Krister W. Fjermestad hvis du vil vite mer. Han treffes på e-post til kfj@frambu.no eller telefon 942 01 947.

.
.

Denne artikkelen ble publisert 28. januar 2022

.

.

Vil du dele dette med noen andre?