Tilrettelegging på arbeidsplassen 

Mange med sjeldne diagnoser forsørger seg selv gjennom ordinær lønn og har få eller ingen former for tilrettelegging på arbeidsplassen. Noen har behov for tilrettelegging av ulik art og grad med bakgrunn i de konsekvensene diagnosen medfører for den enkelte. Dette går vi inn på i denne teksten, som handler om tilrettelegging for å kunne ha en lønnet 100 % stilling eller en lønnet deltidsstilling i kombinasjon med uføretrygd.

Les mer om tilrettelegging for arbeid, arbeidsmarkedstiltak eller dagsentertilbud for personer med utviklingshemming som mottar 100 % uføretrygd her.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
Arbeidsgiver har en særskilt plikt til individuell tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne og for arbeidstakere som underveis i arbeidsforholdet får behov for tilrettelegging. Les mer om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, både generell og individuell hos Arbeidstilsynet og hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. For å finne frem til hva slags tilrettelegging du har behov for, må du forklare arbeidsgiver hvilke utfordringer du har og gjerne hva slags løsninger du kan se for deg.  

Det er opp til deg om du vil fortelle arbeidsgiver om din diagnose eller ikke. For en arbeidsgiver er det viktigste å få vite hvordan konsekvensene av diagnosen påvirker din arbeidsevne og hvilke behov du har for tilrettelegging.  

Les mer om hva du bør tenke gjennom rundt det å gi informasjon om diagnosen her.

Vern mot diskriminering
I arbeidsmiljøloven kapittel 13 står det om vern mot diskriminering i arbeidsforhold, blant annet på grunn av funksjonsnedsettelse. Likestillings- og diskrimineringsloven tar for seg dette på flere samfunnsområder enn bare innenfor arbeidslivet. Både Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har mer informasjon om temaet.  

Samarbeidspartnere på arbeidsplassen
Både fagforening, tillitsvalgt, verneombud og bedriftshelsetjeneste er, i tillegg til leder og personalrådgiver/HR-rådgiver, viktige samarbeidspartnere i spørsmål som gjelder inkludering, likestilling og tilrettelegging på arbeidsplassen. Start gjerne med å snakke med din nærmeste leder. 

NAV
NAV er en viktig part når det gjelder tilrettelegging og avklaring av arbeidsevne. I NAV-loven presenteres NAVs hovedoppgaver. I § 4 står det blant annet at NAV skal stimulere til arbeidsaktivitet og hindre utstøting. I § 14 a og medfølgende retningslinjer står det at alle som ønsker eller trenger hjelp for å komme i arbeid, skal få dette vurdert og motta et skriftlig oppfølgingsvedtak. Dette utgjør som oftest grunnlaget for videre oppfølging.  

Regelverk
Tiltaksforskriften gir en oversikt over regelverket knyttet til arbeidsmarkedstiltakene til NAV. Det tilhørende rundskrivet gien utfyllende og detaljert beskrivelse av de mange tiltakene.

Det er viktig å sette seg inn i hva det enkelte tiltaket går ut på for å kunne vurdere hva som passer i din situasjon. Snakk gjerne med skolerådgiver, rådgiver hos NAV, fastlege eller andre fagpersoner du har tillitt til og som kjenner deg. Det kan være både fordeler og ulemper med å snakke med andre som har lignende utfordringer som det du selv har. Noen har gode erfaringer, andre har mindre goder erfaringer med hvordan de er blitt møtt og den hjelpen de har fått. 

Les mer om tiltak for å komme i jobb hos NAV.

.
Aktuelle lenker til mer informasjon om ulike tiltak og rettigheter: 

.

Denne nettsiden ble faglig oppdatert oktober 2020 

.

Vil du dele dette med noen andre?