Enheten Leve NÅ

.Høsten 2020 fikk Stiftelsen Frambu prosjektmidler fra Helsedirektoratet for å etablere og drive Leve NÅ – enhet for samhandling, livskvalitet og lindring.

Leve NÅ er samlokalisert med Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Her kan du besøke nettsiden til Leve NÅ.

Kjernen i tilbudet er å styrke kompetanse på fagfeltet barnepalliasjon og bidra til samhandling og koordinering av tjenester, slik at barnet og familien kan leve et så godt liv som mulig. Alle tilbudene fra Leve NÅ utvikles i nært samarbeid med lokalt tjenesteapparat.

Tjenesten tar utgangspunkt i en helhetlig, tverrfaglig og familiesentrert tilnærming og har til hensikt å: 


Hvem kan søke på tjenester fra Leve NÅ?
Leve NÅ gir tjenester til barn og unge (0-18 år) med genetiske, medfødte eller ervervede sykdommer som er livstruende eller livsbegrensende, samt deres familier. Tilbudet omfatter også målgruppens lokale og regionale tjenesteytere..

Hvilke tjenester tilbyr Leve NÅ?
Leve NÅ tilbyr ulike type tjenester, avhengig av det enkelte barns og familiens behov. Tilbudet kan gis både lokalt der familiene bor og på Frambu senter. Alle tilbud planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med foreldre, tjenesteytere i kommunen og spesialisthelsetjenesten.   

Leve NÅ arrangerer også ulike fagseminarer for pårørende og tjenesteytere på aktuelle temaer innen barnepalliasjon. Seminarene planlegges og gjennomføres i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere.  

Fagseminarer er gratis og arrangeres både på senteret og lokalt.  Det legges til rette for digital deltagelse på fagseminarer.  Ta kontakt med oss på levenaa@frambu.no dersom dere ønsker samarbeid om lokalt eller regionalt fagseminar på temaer innen fagfeltet barnepalliasjon. 

Dersom du er interessert i å vite mer om Leve NÅ sitt tilbud, ta kontakt på: 

 

Vil du dele dette med noen andre?