Grunnstønad

Du kan søke om grunnstønad når du selv eller barnet ditt har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødt tilstandMed ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har 

Du må dokumentere ekstrautgiftene gjennom kvitteringer eller en oversikt som sannsynliggjør de nødvendige løpende utgiftene du/dere har.  

Legeerklæring skal alltid vedlegges søknaden. I tillegg kan det vær aktuelt å legge ved spesialisterklæringer for eksempel fra barnehabiliteringstjenesten, uttalelser fra andre behandlere, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogiske psykologisk tjeneste (PPT), skole, barnehage eller andre som kan belyse ekstrautgiftenes art og omfang. 

Forbruksforsningsinstuttet SIFOs Referansebudsjett brukes for å vise alminnelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Ditt dokumenterte forbruk vil sammenlignes med SIFOs satser for tilsvarende utgiftsposter. 

Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til løpende utgifter. Du må ha utgifter høyere enn sats 1 for å kunne få grunnstønadDet er seks ulike satser 

Når flere familiemedlemmer har ekstrautgifter kan familieenheten ses som en søkerenhet og gis grunnstønad dersom de godkjente ekstrautgiftene for familieenheten samlet overstiger de ulike satsen. 

Grunnstønad ytes til et medlem som på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har nødvendige ekstrautgifter  

  • til drift av tekniske hjelpemidler  
  • til transport, herunder drift av medlemmets bil  
  • til hold av førerhund  
  • til teksttelefon og i særlige tilfeller til vanlig telefon  
  • ved bruk av proteser, støttebandasje o.l.  
  • på grunn av fordyret kosthold ved nødvendig spesialdiett som er vitenskapelig dokumentert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis for den aktuelle diagnosen  
  • som følge av slitasje på klær og sengetøy  
  • til hold av servicehund gitt med hjemmel i forskrift 

Personer med nedsatt funksjonsevne kan ha utgifter som friske personer ikke har. Har du for eksempel hjelpemidler slik som rullestol, aktivitetshjelpemidler, seng, kommunikasjonsutstyr eller lignende som må lades eller bytte batterier? Må du kjøre bil når andre kan gå eller ta kollektiv transport? Har du utgifter til en godkjent servicehund som hjelper deg med praktiske gjøremål? Må du vaske og kjøpe klær oftere enn andre?  

Hvem kan få? Hva kan du få? Hvor mye kan du få? Hvor lenge kan du få? Hvordan søke? Les mer om grunnstønad hos NAV.

Retten til grunnstønad er beskrevet i folketrygdloven kapittel 6. Det er også viktig at du gjør deg kjent med rundskriv til folketrygdlovens § 6-3 Grunnstønad når du skriver søknad og for en nærmere beskrivelse av hvordan NAV vurderer arten og omfanget av ekstrautgiftene opp mot de ulike satsene.   

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert i april 2019

 

Vil du dele dette med noen andre?