KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom er en fellesbetegnelse på nevrologisk sykdom som oppstår som følge av en sykdomsgivende forandring i KIF1A-genet. Det er kun et par år siden sammenhengen mellom KIF1A-sykdomsgivende mutasjon og nevrologisk sykdom ble kjent. Til nå vet man at KIF1A-mutasjon kan gi opphav til:  Arvelig spastisk paraparese type 30, både resessiv og dominant form,  Sensorisk perifer nevropati, Ikke-syndromisk mental retardasjon, PEHO progressiv encefalopati med ødem, Hypsarytmi og Nervus optikus atrofi.

Sykdomsbildet varierer betydelig. Noen kan ha lett grad av stivhet (spastisitet) i underekstremitetene. Andre har en alvorlig omfattende sykdom som rammer hjernens funksjoner og raskt fører til multifunksjonshemming. KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom er sakte fremadskridende over tid.

Forekomst

KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom har sjelden forekomst, men flere får nå diagnostisert tilstanden ettersom genetiske undersøkelser blir mer tilgjengelige. Over 200 personer med KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom er kjent. (1) Diagnosen antas å være underdiagnostisert.

Årsak

Årsaken til sykdommen er en sykdomsgivende forandring i KIF1A-genet. KIF1A er et gen som koder for kinesin, et viktig transportprotein. Kinesin er en molekylær motor som transporterer viktige elementer inne i nerveceller fra cellekjerne, og ut langs nerveutløpere. Transporten av elementer er livsviktig for at nervecellen skal fungere. Kinesin finnes i alle nerveceller både i hjernen, ryggmargsceller og i det perifere nervesystem

Arvelighet

KIF1A kan nedarves både recessivt og dominant, i noen tilfeller er den sykdomsgivende forandringen nyoppstått. Genetisk veiledning anbefales rundt dette. Fastlege kan henvise.

Symptomer komplikasjoner og forløp

KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom kan arte seg på svært mange forskjellige vis, og den fulle bredde av symptomer er ennå ikke kartlagt fordi sykdommen nylig er beskrevet. Det er ingen utseendemessige forandringer. Noen mutasjoner i KIF1A-genet vil gi økende stivhet i bena i barnealder, med gangvansker og ustøhet. (2) Andre mutasjoner fører til epilepsi som er vanskelig å behandle og mental retardasjon. Noen mutasjoner fører til betydelig ustøhet og lillehjernesvinn. Felles for disse er en sakte forverring av sykdommen over tid.

Diagnostikk

Genetisk påvisning av en sykdomsgivende variant i KIF1A-genet gir diagnosen. Det er ingen ytre stigmata eller typiske funn ved MR-undersøkelse av hjernen.

Behandling

Det finnes i dag ingen årsaksrettet behandling for KIF1A-assosiert nevrologisk sykdom.

Referanser
  1. Fra pasientorganisasjonen KIF1A.org: https://www.kif1a.org/kif1a-gene/kif1a-associated-neurological-disorder/
  2. Pennings M, et al KIF1A variants are a frequent cause of autosomal dominant hereditary spastic paraplegia. Eur J Hum Genet. 2020 Jan;28(1):40-49.

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert mars 2021.

.

Vil du dele dette med noen andre?