Kognitiv funksjon

Kognitiv funksjon eller intelligens er en samlebetegnelse for ulike ferdigheter som har betydning for evnen til å tenke, huske, lære, gjenkalle noe du har lært, oppfatte, vurdere, handle osv. Disse ferdighetene kan gjennom evnetester kartlegges og måles i IQ (intelligenskvotient) for å sammenligne med et gjennomsnitt i befolkningen.

Personer med 47 XYY syndrom skårer som gruppe vanligvis innen normalområdet, men med et lavere gjennomsnitt enn i befolkningen for øvrig (1, 2, 3). En amerikansk studie (3) med 21 gutter med 47 XYY syndrom fant at guttene skårer lavere på verbal språkevne (Verbal IQ) enn i kontrollgruppen. De skårer forholdsvis noe bedre på utføringsoppgaver (Performance IQ) men likevel under gjennomsnittet i kontrollgruppen. Økt forekomst av konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet (ADHD) er også beskrevet (3).

Den kognitive profilen som er beskrevet for personer med 47 XYY syndrom kan ikke brukes som et utgangspunkt for å beskrive et enkeltindivid, ettersom variasjonen innen gruppen er stor. Det er derfor viktig å vurdere hvert individ på grunnlag av individuelle evner og ferdigheter.

Språk

Gutter med 47 XYY syndrom har i gjennomsnitt større tale- og språkvansker enn befolkningen for øvrig, med forsinket taleutvikling, ordletingsvansker og redusert hastighet i språklige ferdigheter (3). Eventuelle vansker med å uttrykke seg muntlig (ekspressive språkvansker), og redusert språkforståelse bør følges opp så tidlig som mulig med gode språkstimuleringstiltak for å sikre en best mulig utvikling. Kartlegging av språket ved helsestasjonen og i barnehagen er derfor viktig.

Læring

I en engelsk studie med 19 gutter med 47 XYY syndrom hadde 54 % lesevansker sammenlignet med 18 % i kontrollgruppen (1), men forekomsten av matematikkvansker var ikke større enn i kontrollgruppen. Lese- og skrivevansker er beskrevet i flere studier (2, 3), men resultatene varierer. Det er viktig å avdekke eventuelle lese- og skrivevansker gjennom kartlegging så tidlig som mulig for å kunne tilpasse opplæringen etter barnets utvikling og ferdighetsnivå.

Referanser
  1. Ratcliffe, SG. Long term outcome in children of sex chromosome abnormalities. Arch Dis  Child 1999;80:192-195.
  2. Leggett, V. et.al. Neurocognitive outcomes of individuals with sex chromosome trisomy:  XXX, XYY, or XXY: a systematic review. Developmental Medicine and Child  Neurology; Feb. 2010; 52, 2;  ProQuest pg. 119.
  3. Ross, J.L. et.al. An Extra X or Y Chromosome: Contrasting The Cognitive and Motor  Phenotypes in Childhood in Boys with 47,XYY Syndrome or 47,XXY Klinefelter  Syndrome. Developmental Disabilities Research Reviews 15: 309-317 (2009).

Faglig oppdatert: 03.01.23

Vil du dele dette med noen andre?