Rettigheter og tjenester

Familier der et familiemedlem har DDX3X vil gjennomgående ha behov for kontakt med et bredspektret tjenesteapparat. Hvilke deler av tjenesteapparatet det er behov for å ha kontakt med, og omfanget av tjenestene, vil variere med hver enkelt person med DDX3X og den enkelte familie. Det avhenger også av hvilken fase av livet personen er i.

DDX3X innebærer varierende grad av utviklingshemming. Mange har tilleggsutfordringer som må følges opp. Behov for omfattende tilsyn, tilrettelegging og oppfølging gjør at pårørende til personer med DDX3X opplever hverdagen som utfordrende.

Ytelser og tjenester fra det offentlige kan bidra til å gjøre hverdagen enklere. Tjenester som for eksempel støttekontakt og avlastning kan være avgjørende for at personen med DDX3X og familien skal kunne ha en tilfredsstillende hverdag. Mange behov skal følges opp og tjenester koordineres, så en velfungerende ansvarsgruppe og individuell plan er også viktig.

Mange synes det er vanskelig å finne ut hvilke rettigheter de har, og hva som finnes av ulike typer tjenester.

Følgende rettigheter og tjenester kan være aktuelle for personer med DDX3X og deres familier:

 • Støttekontakt
 • Avlastning
 • Omsorgsstønad
 • Hjelpestønad og forhøyet hjelpestønad
 • Grunnstønad
 • Pleiepenger
 • Opplæringspenger
 • Omsorgspenger
 • Ledsagerbevis
 • Rettigheter og støtteordninger for pårørende
 • Rettigheter og tilrettelegging knyttet til arbeid
 • Støtte til tannbehandling
 • Beslutningsstøtte
 • Vergemål

Du finner nærmere informasjon om de ulike punktene på temasidene våre om rettigheter og tjenester.

Der finner du også informasjon som kan være til hjelp i søknadsprosesser og ved klage, som

 • døgnklokke (huskeliste og assosiasjonshjelp for å beskrive hjelpebehovet)
 • rettshjelp og råd
 • klageordningene

Frambus erfaring er at mange med en sjelden diagnose ofte får avslag første gang de søker om tjenester, men at de ofte når frem med sin sak når de klager eller anker. 

Savner du informasjon om noe?

Ta gjerne kontakt med oss på info@frambu.no eller på telefon 64 85 60 00.

(Denne beskrivelsen er faglig oppdatert 16. august 2023)

Vil du dele dette med noen andre?