Råd til lærere: Hvordan ivareta søsken som pårørende under koronakrisen?

Publisert: 10. mars 2020

Elever og lærer

Alle barn og familier i Norge opplever nå at hverdagen er svært annerledes med stengte barnehager og skoler. For barn som er pårørende til barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, kan denne tiden medføre ekstra store utfordringer. Her deler vi noen råd til lærere om hvordan de kan ivareta søsken som pårørende akkurat nå.

Fra før vet vi at søsken som pårørende til barn med nedsatt funksjonsevne er en sårbar gruppe barn og som forskning viser at har økt risiko for psykiske helseplager. Disse barna opplever generelt mindre tid og oppmerksomhet fra foreldre som må fokusere på barnet med funksjonsnedsettelse, mange har utstrakte omsorgsoppgaver og noen av disse barna blir også utsatt for utagering og vold fra sitt søsken. Med hjemmeskole, innskrenkinger på sosial kontakt med venner, stengte fritidstilbud og muligens økte ansvarsoppgaver for søskenet sitt, kan hjemmesituasjonen for mange av disse barna bli enda mer krevende. Mange har også søsken som antagelig er i risikogruppe for å bli alvorlig syke av koronaviruset og som kan føre til økt bekymring for søster eller bror sin helsetilstand og frykt og redsel for hva som kan skje dersom søskenet blir smittet.

Det er viktig at skoler og lærere er ekstra oppmerksomme på disse elevene i denne sårbare tiden. Foreldrene deres står nå i en særdeles krevende situasjon grunnet stengte og utilgjengelige tjenestetilbud. For mange av dem vil situasjonen føre til økt grad av bekymring, stress og slitenhet. Mye av foreldrenes tid vil gå med til oppfølging av barnet med diagnose, og de kan dermed ha enda mindre tid og kapasitet enn vanlig til de funksjonsfriske søsknene og begrenset mulighet til å følge opp hjemmeskole for disse. Mange søsken som pårørende risikerer derfor å bli sittende mye alene med skolearbeidet og kan være i risiko for å falle faglig fra i denne perioden. Sosialt blir de også mer utsatt når de mister sine daglige arenaer for sosial omgang med venner, og mange må antagelig begrense kontakten mer enn sine jevnaldrende på grunn av at de har søsken i risikogruppe. Er familien i pålagt karantene eller isolasjon, blir situasjonen enda vanskeligere. Mindre kontakt med venner og trygge voksenpersoner (som for eksempel lærere til vanlig er for mange av disse barna), kombinert med mer utilgjengelige foreldre, reduserer muligheten for sosial støtte i denne tiden. Det gjør at søsken som pårørende kan bli gående alene med tanker og bekymringer knyttet til søskenet sitt og familiesituasjonen, i tillegg til bekymringer knyttet til den pågående usikre situasjonen i samfunnet generelt. Videre mister mange av disse barna og unge sine vanlige «pusterom» i hverdagen med stengte fritidsaktiviteter og kulturelle tilbud.

Søsken som pårørende er en sårbar gruppe hvis behov er særlig utsatt under koronakrisen med stengte skoler og fritidstilbud. Forskning viser at søsken som pårørende har en tendens til å holde vanskelige tanker og følelser for seg selv, og det kreves en proaktiv holdning fra voksne for å fange opp de som strever. Derfor har vi utarbeidet noen råd til skoler og lærere for å sikre ivaretagelsen av denne gruppen elever under tiden med stengte skoler:

  • Skolen bør skaffe en tydelig oversikt over hvilke elever som er søsken som pårørende i alle klasser
  • Kontaktlærer (eller en annen fast person) bør sørge for jevnlige kontaktpunkter med disse elevene for å sjekke hvordan det går
  • Der det er behov for det bør det sammen med foreldrene legges en plan for ekstra hjelp med skolearbeidet som eleven kan motta digitalt
  • Det bør i tillegg legges en plan for tilgjengelige voksne (eks. sosiallærer, helsesykepleier) i skoletiden som disse elevene kan kontakte utenom de faste kontaktpunktene med kontaktlærer
  • Der elever som er søsken som pårørende har det vanskelig og har behov for ytterligere støtte enn jevnlig digital kontakt med lærer må primærhelsetjenesten i kommunen kobles på
  • Det kan være emosjonelt krevende å stå i møter med barn og familier som strever og har store utfordringer i denne tiden – skolens ledelse bør sørge for et system med tilgjengelig kollegastøtte for lærere som følger opp sårbare elever

Mer informasjon om søsken som pårørende finnes på nettsiden www.sibs.no.

I denne spesielle perioden tilbyr Frambu online-grupper for søsken (12-16 år). Les mer om disse her.   

Vi har også lagt ut egen informasjon om søsken til foreldre her.

Ved spørsmål eller ønske om råd knyttet til ivaretakelse av søsken som pårørende, kan psykologene i søskenprosjektet «SIBS» ved Frambu senter for sjeldne diagnoser kontaktes på følgene e-postadresser:

.

Vil du dele dette med noen andre?