Beskrivelse av Maroteaux-Lamys sykdom

Beskrivelse av Maroteaux-Lamys sykdom

Forekomst
Mukopolysakkaridose type VI (MPS VI, Maroteaux-Lamys sykdom) forekommer svært sjelden. Basert på studier i Nord-Irland og Canada ser forekomsten ut til å være ca. 0,01 pr. 10 000 nyfødte (1). I 2015 kjenner Frambu til tre personer i Norge.

Alle mukopolysakkaridosene er lysosomale avleiringssykdommer, som innebærer uønsket avleiring av nedbrytningsprodukter i cellenes nedbrytnings- og gjenbruksstasjoner, lysosomene. Hver for seg er de lysosomale avleiringssykdommene svært sjeldne, men samlet sett er de mindre sjeldne, da ca. 1 av 7000 nyfødte har en slik sykdom.

Årsak
Årsaken til MPS VI er arvelige forandringer (mutasjoner) i genet ARSB, som koder for produksjonen av enzymet N-acetylgalaktosaminsulfatase (også kalt arylsulfatase B). Dette enzymet er nødvendig for nedbrytningen av mukopolysakkaridet (glukosaminoglykanet, GAG’et) dermatansulfat inne i kroppens celler. Mangelfull enzymaktivitet fører til opphopning og avleiring av dermatansulfat i cellene. Avleiringer i cellene fører til skade på flere av kroppens vev og organer.

Arvelighet
MPS VI følger autosomal recessiv arvegang. En person har normalt to av hvert gen; ett fra mor og ett fra far. Ved autosomal recessiv (vikende) arvegang vil en person med en sykdomsgivende genetisk forandring (mutasjon) i ett av de to genene ikke bli syk. Bare personer som har mutasjon både i genet fra mor og i genet fra far får sykdommen. Foreldrene er vanligvis friske arvebærere av ett gen med mutasjon og ett gen uten mutasjon. Dette innebærer at det for hvert av søsknene til et barn med MPS VI i utgangspunktet er 25% sannsynlighet for å få sykdommen. Sykehuslegen eller fastlegen bør tilby foreldrene til barn med MPS VI henvisning til genetisk veiledning ved en avdeling for medisinsk genetikk.

Symptomer, komplikasjoner og forløp
Noen regner mild og alvorlig sykdom som to ulike former for MPS VI, men alle tilfellene har samme sykdomsårsak og representerer sannsynligvis de to ytterpunktene av et spekter som omfatter aller grader av sykdommen. Skjelettforandringene ved MPS VI gir ytre kjennetegn som likner de ved andre mukopolysakkaridoser, men som er mindre uttalt. Noen med sykdommen har hatt endret form på brystkassen og stort hode allerede ved fødselen (1). Stivhet i albueledd, hofteledd og knær utvikler seg vanligvis i løpet av de første leveårene. Mange har forandringer i hornhinnen i øyet. Fysiske begrensninger og svaksynthet kan påvirke barnets utvikling, selv om hjernen ikke blir påvirket av MPS VI. Barnets høydevekst er gjerne normal de første leveårene, men stagnerer ofte etter 6-8-årsalderen og resulterer i kortvoksthet (ofte 110-140 cm) (1). Luftveisinfeksjoner med mellomørebetennelse forekommer hyppigere enn vanlig i barndommen. Nedsatt hørsel er av den perifere typen (ledningshørselstap).

Brokkdannelse er vanlig ved MPS VI. Det ble tidlig rapportert om stor lever hos alle undersøkte personer med sykdommen fra seksårsalder (2). Kronisk diaré kan utgjøre et problem. Sykdommen kan påvirke hjertemuskelen og hjerteklaffenes funksjon.

Den gjennomsnittlige levealderen ved MPS VI er redusert, men avhenger av sykdomsuttrykket og behandlingen, især av hjertet (3).

Diagnostikk
Klinisk undersøkelse, røntgenundersøkelse og sykdomshistorikk kan gi sterk mistanke om en mukopolysakkaridose. Bekreftelse av diagnosen MPS VI skjer, på samme måte som andre mukopolysakkaridoser, ved påvisning av glukosaminoglykaner (GAG) i urin etterfulgt av bestemmelse av enzymaktivitet i celler fra blodprøve eller oppdyrkede celler (fibroblaster) fra hudprøve.

DNA-undersøkelser (gentest) kan være aktuelt, men hver familie kan ha sine egne mutasjoner, så det kan ta tid å identifisere disse. Den enkelte mutasjon kan ikke forutsi sykdomsuttrykket eller -forløpet.

Prenatal diagnostikk (diagnostikk før fødselen) kan utføres ved fostervannsprøve, morkakeprøve eller genetisk preimplantasjonsdiagnostikk (PGD). PGD er bare mulig dersom familiens mutasjoner er identifisert. Par som vurderer genetisk prenatal diagnostikk bør henvises til genetisk veiledning ved en avdeling for medisinsk genetikk før graviditeten er et faktum. Ved ønske om PGD er dette en forutsetning, siden denne metoden innebærer prøverørsbefruktning.

Medisinsk oppfølging og behandling
Enzymerstatningsterapi (ERT) er i dag tilgjengelig og godkjent i Norge for denne diagnosen. Effekten av ERT antas å være avhengig av hvor tidlig en kommer i gang med behandlingen (det optimale er antakelig i 1.-2. leveår). Transplantasjon av bloddannende stamceller (stamcelletransplantasjon, benmargstransplantasjon) har hatt effekt ved noen mukopolysakkaridoser, men slik behandling er også forbundet med alvorlig risiko.

Behandlingen er ellers rettet mot de enkelte manifestasjoner av sykdommen. Kirurgisk behandling kan bli aktuelt dersom sykdomsforandringer gir press på ryggmargen. Smerter ved leddstivhet (kontraktur) og krummet ryggrad (gibbus) samt hofteleddsdysplasi kan avhjelpes med medisiner eller operasjon.

Oppfølging av syn, hørsel og hjertets og lungenes funksjon, samt forebygging av hydrocephalus (vannhode) og kompresjon av ryggmargen, er viktig ved mukopolysakkaridoser generelt (1). Hjertet bør undersøkes og følges opp av hjertespesialist. Hjertesvikt behandles med medikamenter. Kirurgisk utskiftning av hjerteklaffer har vært vellykket ved MPS VI (4). Hørselstap kan i noen grad forebygges ved kontroller og behandling hos øre-nese-halslege.

Frambu anbefaler å lese oppdatert informasjon om diagnosen MPS VI på nettstedet Orphanet. For å få kunnskap om pågående studier se nettstedet ClinicalTrials.

Den engelske MPS-foreningen har også nyttig informasjon om sykdommen.

Litteratur
1. Neufeld EF, Muenzer J. Chapter 136: The mucopolysaccharidoses I: The online metabolic and molecular bases of inherited desease www.ommbid.com 04.01.2010

2. Spranger JW, Koch F, McKusick VA, Natzschka J, Wiedermann HP, Zellweger H: Mucopolysaccharidosis VI (Maroteaux-Lamy’s disease). Helv Pediatr Acta 25:337, 1970. PMID 4250491

3. Valayannopoulos V, Nicely H, Harmatz P, Turbeville S. Mucopolysaccharidosis VI. Orphanet Journal of Rare Diseases 2010. 5(1): 5. http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=24&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=MPS-6&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Disease(s)/group%20of%20diseases=Mucopolysaccharidosis-type-6&title=Mucopolysaccharidosis-type-6&search=Disease_Search_Simple

4. Marwick TH, Bastian B, Hughes CF, Bailey BP. Mitral stenosis in the Maroteaux-Lamy syndrome A treatable cause of dyspnoea Postgrad Med J 68: 287, 1992. PMID 1409196

Teksten er oppdatert november 2015

 

Vil du dele dette med noen andre?