Beskrivelse av Wiedemann-Steiners syndrom

Wiedemann-Steiners syndrom medfører noen typiske ansikststrekk, lav høyde og varierende grad av utviklingshemming. Et særtrekk som beskrives hos mange er lange øyevipper, litt kraftige øyebryn og smale øyespalter. Spiseproblemer er vanlig hos de yngste. Diagnosen viser et stort spenn i hvordan den presenterer seg.

Tilstanden ble beskrevet første gang i 1989 av den tyske barnelegen Wiedemann og senere i 2000 av dr Steiner. Først i 2012 man fant den underliggende genetiske årsaken.

Forekomst

Det finnes ingen oversikt over antall personer med diagnosen i Norge. Det er en relativt nylig beskrevet diagnose med varierende symptomer. Det er grunn til å tro at flere vil få stilt diagnosen etterhvert nå som det inngår i utredning av utviklingshemming. En fransk artikkel som ble publisert i 2018 omtaler 33 personer i alderen 3-36 år. Det er det største antall personer som er beskrevet samlet hittil.

Årsak  

Syndromet kan knyttes til en forandring (mutasjon) i genet KMT2A på kromosom 11q.23.3 (1). Genet er involvert i avlesning og reguleringen av andre gener. Genproduktet påvirker såkalt kromatin-mediert transkripsjon. Dette er samme mekanisme som ved noen andre syndromer med andre liknende ytre trekk, som Cornelia de Langes syndrom og Coffin-Siris syndrom.

KMT2A-genet er uttrykt under utviklingen av mange ulike organer i fosterlivet. Det omfatter blant annet nervesystemet, hjertet, nyrer, mage/tarm og lever, samt immunsystemet. Likevel er organmisdannelser ikke så veldig vanlig ved syndromet.

Man trenger to fungerende kopier av dette genet. Mutasjoner fører til for lav gendose og man får syndromet. Genet inngår i genpanel for utviklingshemming ved flere genetiske laboratorier i Norge. En rekke ulike mutasjoner er kjent, men det er ingen sikker sammenheng mellom typen mutasjon og syndrompåvirkning.

Arvelighet 

Som hovedregel er mutasjonen nyoppstått i den eggcellen eller sædcellen som er opphav til barnet. I svært sjeldne tilfeller kan en av foreldrene ha forandringen i enkelte av sine kjønnsceller (mosaikk). Les mer på våre temasider om genetikk.
Arvegangen er dominant, noe som vil si at en person med diagnosen har 50 % sannsynlighet for å overføre tilstanden hvis vedkommede får barn.

Tegn og symptomer 

Typiske ytre trekk er smale øyespalter, markerte øyebryn og lange øyevipper. Utseendemessige trekk kan forveksles med Kabukis syndrom og Cornelia de Langes syndrom.

Denne teksten baserer seg vesentlig på data fra en kartlegging av 33 personer i alderen 3-36 år som ble publisert i 2018: Wiedemann-Steiner syndrome as a major cause of syndromic intellectual disability: A study of 33 French cases (2). Det var det største antall personer som var beskrevet samlet inntil 2021 da man fikk en artikkel om 104 personer fra mange ulike kontinenter . Sheppard, SE et al. Expanding the genotypic and phenotypic spectrum in a diverse cohort of 104 individuals with Wiedemann-Steiner syndrome(7).

Både lengden og vekten kan være lav ved fødsel og en tredjedel av disse 33 hadde liten hodeomkrets. Lengdevekst fortsatte å være nedsatt for halvparten og 6 individer hadde veksthormonmangel. Rikelig hårvekst i albueregionen som har blitt beskrevet som et hovedtegn ved syndromet, fant man hos vel 60 %.

Motorisk utvikling og funksjon
I studien av 33 personer med diagnosen fant man at gjennomsnittlig alder for å gå uten støtte var 2 år. Flertallet hadde forsinket språkutvikling. Alle hadde kognitiv funksjonsnedsettelse hvorav halvparten i mild grad.

Mage/tarm og ernæring 
Spiseproblemer og forstoppelse forekommer hos flere. Ernæringsvansker generelt er vanlig ved tilstander som gir utviklingsforstyrrelser i nervesystemet.

Spising er en komplisert prosess som krever mye koordinasjon. Les mer om dette på våre temasider om ernæring.

Nervesystemet 
Forandringer i nervesystemet som manglende hjernebjelke forekommer. Fire av 33 personer i studien hadde epilepsi.

Hjerte
Vel en tredjedel hadde medfødte hjertefeil av ulike typer.

Urinveier/kjønnsorganer
Misdannelser i nyrer og urinveier kan forekomme.

Muskel/skjelettsystemet
Nedsatt muskelspenst (hypotoni) er vanlig i nyfødtperioden, og hos noen vedvarer det slik at det kan påvirke gangen og også gi stillingsfeil. Enkelte kan ha mindre misdannelser i nakkevirvler og ribbein.

Syn og hørsel
Flere ulike symptomer og tegn som påvirker øynene er beskrevet. Det kan være skjeling, hengende øyelokk og tette tårekanaler. Brytningsfeil og netthinneforandringer var rapportert hos noen i den franske studien. Andre har påvist utviklingsfeil i regnbuehinne, netthinne eller synsnerve.

Nedsatt hørsel later ikke til å være vanlig.

Munn og tenner
Både ekstra tidlig og seint tannfrembrudd forekommer, feilstilling av tenner og høy gane. Et tvillingpar som er beskrevet hadde ganespalte.

Immunforsvaret
Det er beskrevet enkelttilfeller av medfødt immunsvikt ved samtidig Wiedermann-Steiner syndrom (3, 4).

Flere i den franske rapporten hadde hyppige luftveisinfeksjoner, men ikke tegn på immunsvikt.

Atferd
Adferdsproblemer er vanlige. Det kan være autismespektervansker, repetering, angst, aggressivitet, men også ukritisk vennlig adferd som gjør en ekstra sårbar overfor fremmede.

Behandling og oppfølging

Den må rette seg mot de symptomer og plager den enkelt har. Etter hvert som antall personer med diagnosen øker, vil man få et bedre inntrykk av bredden i symptomer.

Vanlig oppfølging på helsestasjonen er viktig, selv om man har kontroller på sykehus i perioder.

Når diagnosen stilles anbefales at det gjøres en gjennomgang av hjertestatus, ultralyd av nyrer/urinveier/lever/milt hvis det ikke allerede er gjort før.

Ved visse hjertefeil er forebyggende antibiotikabehandling anbefalt (5).

Vurdering av syn og hørsel er nødvendig.

Forstoppelse må forebygges og behandles (6)

God munnhygiene og regelmessig tannhelsesjekk er særlig viktig for personer med nedsatt munnmotorikk.

Tilrettelegging for utvikling og læring må basere seg på god kartlegging av funksjonen til den enkelte.

 

Denne beskrivelsen er faglig oppdatert 14. oktober 2021

Illustrasjon som viser mennesker med ulike vansker

Hvordan er det å leve med en sjelden diagnose?

Vi har mye nyttig informasjon på temasidene våre.
Du kan lese dem her!
.

Vil du dele dette med noen andre?