Fragilt X-assosierte tilstander

Fragilt X syndrom (FXS) er den vanligste formen for arvelig utviklingshemning og autisme. Syndromet skyldes en genforandring i FMR1-genet på X-kromosomet, som gjør at en del av arvestoffet gjentas unormalt mange ganger (CGG-repetisjoner). Det er vanlig å ha mellom 6 og 40 repetisjoner. Dersom man har mer enn 200 repetisjoner, får man fragilt X syndrom.

Har man mellom 55 og 200 repetisjoner, har man det som kalles en premutasjon (bærertilstand).

Personer med premutasjoner med mellom 55 og 200 repetisjoner fungerer normalt kognitivt, men kan påvirkes på andre måter. De kan blant annet ha økt risiko for lettere lærevansker, emosjonelle vansker, autismespektervansker, tidlig svikt i eggstokkfunksjonen, skjelving/ukontrollerte bevegelser og unormal hjernefunksjon (1,2,3,4,5,6,7).
.

Fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom (FXTAS)

På slutten av 1990-tallet begynte man å bli oppmerksom på og fatte interesse for sammensatte og komplekse symptombilder hos andre medlemmer i familier med personer med fragilt X syndrom. Professor Randi Hagerman fant ut at dersom for eksempel en bestefar til et barn med FXS begynner å skjelve på hånden, gå ustøtt eller svekkes mentalt, trenger ikke dette å være tegn på tidlig Alzheimer eller Parkinsons sykdom. Symptomene kan også være knyttet til at han er bærer av den samme feilen på FMR1-genet som har gitt barnebarnet FXS. Denne tilstanden fikk derfor navnet fragilt X-assosiert tremor-ataksi-syndrom (FXTAS, 8,9). (Tremor betyr skjelving, ataksi betyr ustøhet.)

FXTAS er altså en bevegelsesforstyrrelse som kjennetegnes av skjelvinger når man gjør viljestyrte bevegelser, for eksempel når man nærmer seg det man vil ta på eller ha tak i, og ustøhet ved gange. I tillegg kommer ofte ytterligere symptomer, som kan deles inn slik:

 • Parkinson-liknende trekk: Treghet, lite mimikk (maskeansikt), skjelvinger når man er i ro og utydelig tale
 • Autonom dysfunksjon: Forstyrrelse i kroppens selvregulerende funksjoner, for eksempel i forbindelse med temperaturregulering (svetting eller sammentrekning av blodkar), blodtrykksregulering ved ulike stillinger (liggende, stående osv), stillingsavhengig lavt blodtrykk (ortostatisk hypotensjon), inkontinens, impotens m.m..
 • Perifer nevropati: At nervene i hender og føtter sender feil signaler, som fører til smerter og tap av følelse og leddsans, kulde- og varmefølelse osv..
 • Kognitiv svikt og demensutvikling: Hukommelsesproblemer og svikt i overordnede og utførende funksjoner som tenkning og abstrakt begrepsbruk.
 • Psykiatriske symptomer: Angst, depresjon, tap av hemninger, tiltaksløshet (=apati) o.l..

Kvinner med FXTAS har sjeldnere bevegelsesforstyrrelser. Man antar også at kvinnelige bærere er delvis beskyttet for å utvikle FXTAS (9,7). Bortsett fra at FXTAS er beskrevet hos noen få som har fragilt X syndrom i mosaikkform, er det ikke sett at personer med diagnosen har utviklet FXTAS.

Til nå har behandlingen ved FXTAS hatt fokus på bruk av eksisterende medikamenter som har vært virksomme ved andre forstyrrelser i bevegelsesapparatet, for eksempel Parkinsons sykdom. Både angst og depresjonslidelser ved FXTAS har respondert på antidepressiv behandling med medikamenter innen SSRI-gruppen (selektive serotonin-reopptaks-inhibitorer) o.l. (6).

Les mer om FXTAS i denne artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening
.

Tidlig funksjonssvikt i eggstokkene (POF – POI – FXPOI)

En annen tilstand om er assosiert med fragilt X syndrom, er tidlig svikt i eggstokkene (premature ovarian failure, POF, ofte også kalt premature ovarial insuffisiens, POI eller fragile X-associated premature ovarial insuffisiens, FXPOI). Dette dreier seg om grader av funksjonssvikt i eggstokkene hos arvebærere i ung voksen alder, som kan føre til ufrivillig barnløshet og lede til tidlig overgangsalder for kvinnelige bærere av genfeilen (1,10).

Hos kvinner med premutasjon beskriver FXPOI hele spekteret fra nedsatt fertilitet/redusert mulighet til å bli gravide, hormonsvingninger, menstruasjonsforstyrrelser og opphør av eggløsning før 40-årsalder. FXPOI forekommer ikke hos kvinner med fullmutasjon (fragilt X syndrom). Det ser ut til at de som rammest sterkest av FXPOI, er kvinner med mellom 80-100 CGG-repetisjoner (5). Omtrent 20 % av kvinner med premutasjon har FXPOI (7).
.

Fragilt X-assosierte nevropsykiatrisk tilstand (FXANC)

Det er funnet forhøyede verdier av FMR1mRNA-nivåer hos personer med premutasjon med mellom 55 og 200 repetisjoner som ikke ses hos personer med fullmutasjon (fragilt X syndrom). De vanligste problemene hos voksne med premutasjon er depresjon og angst, men også tvangslidelser, ADHD og ulike typer stoffmisbruk beskrives som relativt vanlig. Problemene kan ofte forverres av kronisk fatiguekronisk smerte, fibromyalgi, autoimmune tilstander og søvnvansker, som igjen er assosiert ved bærertilstand. Det kan se ut til at nevropsykiatriske vansker som dette kan forekomme hos så mange som 50 % (11). Det er derfor foreslått å kalle dette fragilt X-assosierte nevropsykiatriske tilstander (Fragile X-Associated Neuropsychiatric Disorders, FXANC). En hovedhensikt med å lansere FXANC som begrep, er å rette oppmerksomheten mot at nevropsykiatriske  tilstander også kan skyldes eller henge sammen med at man er bærer for fragilt X syndrom. Dette kan øke interessen både for økt testing av bærerstatus og økt forskning på tema knyttet til dette. 

.

Referanser

 1. Bailey DB et al. 2008. Co-occurring conditions associated with FMR1 gene variations: Findings from a national parent survey; Am J Med Genet Part A 146A: 2060-2069.
 2. Hagerman RJ et Hagerman PJ: Fragile X Syndrome. Diagnosis, Treatment and Research. Third edition 2002. The John Hopkins University Press.
 3. Hjalgrim H.: Kliniske, neurobiologiske og genetiske undersøgelser ved Fragilt X syndrom. PhD-afhandling 1998.
 4. Berry-Kravis E: The National Fragile X Foundation Quarterly. Issue 31 July 2008
 5. Abrams L: The National Fragile X Foundation Quarterly. Issue 31 July 2008 12.
 6. Amiri K et al 2008. Fragile X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome. An Aging Face of the Fragile X Gene. Neurological Review. (Reprinted) Arch Neurol/Vol 65 (No.1), Jan 2008
 7. Hagerman RJ et al 2009. Advances in the Treatment of Fragile X Syndrome. Pediatrics 2009; 123; 378-390.
 8. Hagerman RJ et al: Intention tremor, parkinsonism, and generalized brain atrophy in male carriers of fragile X. Neurology. 2001; 57:127-130
 9. Hagerman RJ et al: Fragile-X-Associated Tremor/Ataxia Syndrome (FXTAS) in Females with the FMR1 Premutation. Am.J.Hum.Genet. 74:1051-1056, 2004.
 10. Welt CK et al: Evidence of Early Ovarian Aging in Fragile X Premutation Carriers. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89:4569-4574. 2004.
 11. Hagerman RJ et al: Fragile X-Associated Neuropsychiatric Disorders (FXAND). Frontiers in Psychiatry. November 2018. Volume 9. Article 564 

 

Denne artikkelen ble faglig oppdatert 12. april 2019

 

.

Vil du dele dette med noen andre?