Motorisk utvikling og funksjonelle ferdigheter

Fem ulike bilder av barn i aktivitet16p11.2 delesjon er en medfødt sjelden tilstand som gir varierende utslag i funksjonsnivå og grad av utfordringer for personer med denne diagnosen.

Barn utvikler seg stort sett i samme rekkefølge, men tempo og tidspunkt for når de enkelte ferdigheter nås, er forskjellig. Frambus erfaring er at barn med diagnosen 16p11.2 delesjon kan vise forsinkelser i sin utvikling og ha utfordringer med både grov- og finmotoriske ferdigheter. Mange sitter, står og går noe senere enn det som forventes i forhold til alder. De kan ha nedsatt balanse, være ustø i ulendt terreng, og kan streve med aktiviteter som krever sammensatte og koordinerte bevegelser. Finmotoriske utfordringer beskrives  av noen. Da er det i første rekke blyantgrep og skriving som oppleves som vanskelig, mens ulike selvhjelpsferdigheter er enklere å mestre.

Motorisk kompetanse er av stor betydning for at barn skal kunne mestre praktiske oppgaver i hverdagen, som å kle på seg, spise med bestikk, pusse tennene, knyte skolissene, gå, hoppe, løpe, delta i lek, skrive, klippe og tegne, Det å lære seg motoriske ferdigheter tar lang tid og krever mye trening og mange repetisjoner for alle.

For barn med 16p11.2 delesjon kan vi anbefale å gjennomføre en kartlegging, funksjonsundersøkelse eller test, for å finne fram til barnets utviklingssone. På den måten kan barn, familie, fysioterapeut og personale i barnehage/skole formulere felles målsetninger og legge til rette for et miljø som stimulerer til positiv motorisk utvikling i et helhetlig perspektiv.

Noen foreldre beskriver barna som hypotone (med nedsatt muskelspenst). I litteraturen beskrives også dette som en årsak til forsinkelse i å oppnå motoriske milepæler ( Bijlsma 2009; Shinawi 2009; Uniqe) Hypotoni kan føre til lavere aktivitetsnivå, redusert initiativ og mindre deltagelse i for eksempel lek som innebærer fysisk utfoldelse. Munnmotoriske problemer i form av sikling, tygge- og svelgvansker og dårlig artikulasjon kan også forklares ut fra hypoton muskulatur. Fysioterapeut, logoped og tannlege kan i slike tilfeller tilby munnmotorisk stimulering/ behandling. Les mer hos TAKO-senteret, som er et landsdekkende kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.

Skoliose, sideskjevhet i ryggen, er den vanligste skjelettforandringen ved 16p11.2 delesjon og forekommer hos opptil 21% (Zufferey et al 2012). Det er viktig å være oppmerksom på mulig skjevutvikling og å være påpasselig med god sittestilling og variasjon mht.  belastning og bevegelse.

Overbevegelighet i ledd og skjevstillinger av føtter kan også forekomme hos denne gruppen. Dette må følges opp med aktiv muskelstimulering og eventuelt tilpasning av ortopediske såler eller sko. Dette gjøres i samarbeid med fysioterapeut, lege og ortopedisk verksted.

Flere av barna beskrives av foreldre og nære omsorgspersoner til å ha mindre utholdenhet enn for eksempel søsken og jevnaldrende. Dette kommer til uttrykk i ulike situasjoner som lek, fysisk aktivitet og i forbindelse med skolearbeid. Bevissthet omkring energiøkonomisering og stimulering og skjerming i avstemt balanse, kan i slike tilfeller være av stor betydning.

Lek og fysisk aktivitet er barnets viktigste utviklings- og treningsmulighet og det må legges til rette for allsidig bevegelseslek både ute og inne, på skole og i fritiden. Aktivitetene bør tilpasses barnas utviklingsnivå, være lystbetonte og legge grunnlag for livslang bevegelsesglede. Deltagelse i ulike typer aktivitet sammen med jevnaldrende gir følelse av mestring og tilhørighet, og har positiv innvirkning på selvfølelsen.

Sist faglig oppdatert 19. april 2024

Vil du dele dette med noen andre?