Videoforedrag: Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling

Kort oppsummering av innhold

Spesialpedagog Livø Nyhus på Frambu snakker i dette foredraget om hva som kan gjøre det vanskelig å lære, kartlegging, sosial kompetanse og deltagelse for personer med en 16p11.2 delesjon.

Nyhus starter med å liste opp noen læringshindringer, men understreker at det er stor variasjon. Det er allikevel flere med en 16p11.2 delesjon som har utfordringer når det gjelder evnenivå, lærevansker, språk, autismespektervansker, ADHD, motorikk, sosial samhandling, ernæring, epilepsi og hyppige infeksjoner som gjør at eleven er mye borte fra skolen.

Noen med 16p11.2 delesjon har utviklingshemning, sier Nyhus. Ofte synes ikke lett utviklingshemming utenpå, og da er det en fare for at eleven blir overvurdert. Utviklingshemning innebærer alltid kognitive vansker, sier Nyhus. Disse vanskene kan gjøre det vanskelig å forstå og bli forstått, ha god hukommelse, planlegge og evnen til å overføre lærte ferdigheter, samt å regulere sine følelser.

Deretter snakker Nyhus om autismespekterforstyrrelser som er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan gi avvik med sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og fleksibilitetsvansker. Det er en økt risiko for autismespekterforstyrrelser hos personer med 16p11.2 delesjon, og det er en høyere andel av gutter som oftere også er mer alvorlig affisert, sier Nyhus.

Mange med en 16p11.2 delesjon har kognitive vansker, sier Nyhus. Dette påvirker evnenivå, hvordan en person oppfatter og bearbeider sanseinntrykk, konsentrasjon og utholdenhet, språk og utføringsvansker. Flere kan ha kognitive vansker uten en utviklingshemning, legger Nyhus til.

Utføringsvansker påvirker hvordan en person planlegger, igangsetter og strukturerer aktiviteter, forklarer Nyhus. Det påvirker også hvordan man konsentrerer seg over tid, og om flere ting av gangen, tilpasser seg uforutsette hendelser og endrede krav i hverdagen, og det kan gi nedsatt dømmekraft, impulskontroll og begrenset selvinnsikt.

Noen med 16p11.2 delesjon kan ha forsinket språk og taleutvikling, sier Nyhus, og anbefaler å vurdere alternativ og supplerende kommunikasjon som et supplement på vei til talespråket. Nyhus viser deretter noen eksempler på hvordan bruke alternativ og supplerende kommunikasjon i forskjellige situasjoner.

Tiltak må ta utgangspunkt i grundig kartlegging, kjennskap til personen og kunnskap om diagnosene, sier Nyhus. Ikke vent og se, understreker hun, fordi tiltak tidlig kan forebygge vansker seinere. Aktuelle samarbeidspartnere kan være PPT, Statped, BUP, habiliteringstjenesten, fysioterapeut og lege, for å nevne noen, sier Nyhus.

Deretter snakker Nyhus om sosial samhandling og 16p11.2, skole og barnehage som sosial arena, sosial kompetanse, og understreker at sosial kompetanse kan læres.

Avslutningsvis forklarer Nyhus hvordan man kan legge til rette for sosial deltagelse, hvordan gi informasjon til andre, og samarbeid mellom hjem og skole.

Foredraget ble holdt på Frambu 11. oktober 2017 i forbindelse med fagkurs om 16p11.2 delesjon.

Vil du dele dette med noen andre?