Individuell tjeneste

Vi har utarbeidet omfattende beskrivelser for en del av diagnosene vi jobber med. Her vil du kunne få svar på en del spørsmål. Vi har også laget nettkurs om en del av diagnosene. Flere av disse er laget nettopp for å svare på spørsmål vi ofte møter i veiledningssakene våre.

Før du søker om en individuell veiledningstjeneste, bør du derfor undersøke om det du ønsker å få hjelp til er beskrevet i den aktuelle diagnoseomtalen eller i noen av nettkursene våre.


Er du usikker på om veiledningstjeneste er en aktuell tjeneste for deg/dere, er du velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 64 85 60 00 eller e-post til
veiledning@frambu.no for nærmere avklaring.


.
Både personer med en sjelden diagnose, pårørende og fagpersoner/tjenesteytere kan søke om møte med Frambu for å få informasjon om eller drøfte den aktuelle diagnosen og konkrete problemstillinger knyttet til den. En individuell veiledningstjeneste handler om enkeltbrukere, og er rettet til personen med diagnose, pårørende og lokale tjenesteytere/fagpersoner. 

Frambus informasjons- og veiledningstjenester tilbys som møter via videokonferanse, lokalt der familien bor, eller på Frambu, og skal bidra til at familien og de lokale tjenesteyterne får god kunnskap om diagnosen og dermed i samarbeid kan finne gode løsninger i forhold til barnehage, skole, arbeid, fritid, eget hjem eller andre områder som er aktuelle i løpet av livet.

Ofte er et videomøte velegnet når familien og lokale tjenesteytere ønsker å nyttiggjøre seg Frambus kompetanse. Slike møter varer gjerne 2-3 timer og innholdet skreddersys til den aktuelle problemstillingen. Det kan for eksempel være faglig informasjon i form av en eller flere korte forelesninger og/eller mulighet for dialog og refleksjon.

Ettersom våre tjenester er et supplement til det ordinære hjelpeapparat, er det viktig at møtet gjennomføres i samarbeid med lokale fagpersoner som har ansvar for å sikre en helhetlig og målrettet oppfølging. Disse står som arrangør for møtet og sørger for at relevante fagpersoner blir invitert. Slik kan Frambus informasjon og rådgivning bidra til å styrke samhandlingen og sikre at den det gjelder får de tjenestene og den tverrfaglige hjelpen de har behov for på sitt hjemsted.

Følgende kriterier må være oppfylt for å få innvilget veiledningsmøte med Frambu:

  • Tilsvarende bistand kan ikke gis fra andre instanser (Habiliteringstjenesten o.l.)
  • Frambu har kompetanseansvar for den aktuelle diagnosen, men problemstillingen er ikke besvart i Frambus diagnosebeskrivelse eller nettkurs
  • Problemstillingen må være spesifikk og ha en sammenheng med diagnosen
  • Tilsvarende bistand kan ikke gis fra andre instanser (habiliteringstjenesten o.l.)
  • Frambu har ikke tidligere gitt tjenester til søker om samme tema
    .
Hvordan søker man?

Vi ber om at problemstillingen konkretiseres best mulig i søknaden og at relevant dokumentasjon av nyere dato legges ved. Søknadsskjema finnes her.
For raskest mulig oppfølging, anbefaler vi å sende søknaden via Digipost til Stiftelsen Frambu.

Alle søknader blir grundig vurdert, og utforming av tilbud og innhold blir drøftet med søker og aktuelle tjenesteytere.

Veiledningstjenester fra Frambu er gratis.
.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på e-post: veiledning@frambu.no
eller ring oss på telefon 64 85 60 00

.

Vil du dele dette med noen andre?