Ergoterapi

Kvinner med Turner syndrom har varierende grad av kortvoksthet, og noen vil ha behov for tilrettelegging av omgivelsene på et eller annet tidspunkt i livet. Dette vil spesielt være aktuelt for voksne kvinner som har en lavere høyde enn de yngre. De fleste klarer seg imidlertid stort sett bra i det daglige og finner løsninger som fungerer.

Arbeidet med å tilrettelegge omgivelsene innebærer kartlegging og utredning av behov, vurdering av ulike løsninger, valg av tiltak og igangsetting av disse.

For å finne gode løsninger, bør det gjøres kartlegging og funksjonsvurdering som beskriver personens funksjon og utføring av ulike aktiviteter. Det bør også gjøres en aktivitetsvurdering som gir oversikt over hvilke aktiviteter som inngår i personens hverdag.

En funksjonsvurdering kan være generell eller rettet mot enkelte områder, som for eksempel tilrettelegging av arbeidsplass på skole eller i yrkeslivet eller tilpasning av bil.

En aktivitetsvurdering er en oversikt over hvilke gjøremål hverdagen inneholder og hva de innebærer med tanke på tid og krefter. Dette vil kunne gi grunnlag for vurdering av aktuelle løsninger.

Målet er at kreftene og tiden man har blir brukt på det som den enkelte opplever som viktig. Dette vil variere gjennom livet.

Hva en eventuell tilrettelegging vil innebære, på hvilke områder det vil være aktuelt og når det er aktuelt vil være individuelt.

Ergoterapeut, ofte i samarbeid med fysioterapeut, vil være sentrale personer i et slikt tilretteleggingsarbeid.

For noen vil tilrettelegging av omgivelsene bety å ta i bruk ulike hjelpemidler for å kunne utføre aktiviteter i hverdagen.

Tilrettelegging av bolig

En gjennomgang av en vanlig dag, fra man står opp til man legger seg, vil være et godt utgangspunkt for å finne ut:

 • Hvor er det man møter hindringer og praktiske vanskeligheter?
 • Hvilke hindringer er mest belastende?
 • Hva skal til for å få det lettere?

Det er viktig å være klar over at personer med funksjonsnedsettelse bruker både mer tid og krefter på de fleste av dagliglivets aktiviteter.

Bor man sammen med flere, er det helt nødvendig å gjøre noen prioriteringer sammen.

Det kan være aktuelt med en kombinasjon av bygningsmessige endringer og tekniske hjelpemidler.

Hovedregelen er at bygningsmessige endringer finansieres gjennom Husbanken, mens løsøre (alle gjenstander som ikke er fast eiendom) finansieres gjennom folketrygden.

Eksempler på aktuelle hjelpemidler i hjemmet:

 • Tilpasset kjøkkeninnredning
 • Tilpassede kjøkkenredskaper – ADL-hjelpemidler
 • Hev- og senkbar vask på bad
 • Tilpasset hvilestol
 • Hørselstekniske hjelpemidler – varslingssystemer (ringeklokke, brannvarsler)
Tilrettelegging av arbeidsplass – på skole og i yrkeslivet

Ettersom mange personer med Turner syndrom er kortvokste, må arbeidsplassen tilrettelegges. Det anbefales å gå gjennom en vanlig skole/arbeidsdag. Hvor møter man hindringer og vanskeligheter i forhold til de oppgaver som skal utføres og andre dagligdagse rutiner?

Barnehage/skole
Individuelt tilpassede hjelpemidler er Folketrygdens ansvar. Huseier er ansvarlig for bygningsmessig tilrettelegging (kommunen er eier av kommunale barnehager og grunnskole).

Arbeidslivet har sitt eget lovverk som regulerer rettigheter og plikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I følge arbeidsmiljøloven er det arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidsplassen er hensiktsmessig og tilgjengelig for den enkelte arbeidstaker.

Personer med varige funksjonsnedsettelser kan få hjelpemidler og ergonomiske tiltak for å beholde eller komme ut i arbeid, samt ved attføring til arbeidslivet (Folketrygdloven, § 10-5). Hjelpemiddelsentral, arbeidslivssenter, bedriftshelsetjeneste og ergo- eller fysioterapeut i kommunen kan gi veiledning i valg av hjelpemidler og tilrettelegging av arbeidsplass.

Noen eksempler på aktuelle hjelpemidler på arbeidsplassen:

 • Elektrisk hev- og senkbar arbeidsstol
 • Tilpasset arbeidsbord
 • Automatiske døråpnere
 • Tilgjengelighet i inngangspartiet/heis
 • Plassering av arbeidsplass i forhold til samarbeidspartnere, arkiv, toalett, pauserom
 • Hev- og senkbar vask på toalett, tilgjengelighet på toalett
 • Skap og hyller i tilpasset høyde

Les mer om tilrettelegging på arbeidsplassen på NAVs hjemmeside.

(Faglig oppdatert 19.04.2017)

Vil du dele dette med noen andre?