Kognitiv funksjon

Personer med Klinefelter syndrom (KS) skårer vanligvis innen normalområdet, men med et lavere gjennomsnitt enn i befolkningen for øvrig. En amerikansk studie med 91 gutter med KS fant at de skårer lavere på verbal språkevne enn kontrollgruppen. De skårer noe bedre på utføringsoppgaver, men likevel under gjennomsnittet. Økt forekomst av konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker og hyperaktivitet (ADHD) er også beskrevet.

Dette kan ikke brukes som et utgangspunkt for å beskrive et enkeltindivid, ettersom variasjonen innen gruppen er stor. Det er derfor viktig å vurdere hvert individ på grunnlag av individuelle evner og ferdigheter.

Språk

Gutter med KS har i gjennomsnitt større tale- og språkvansker enn befolkningen for øvrig, med forsinket taleutvikling, ordletingsvansker og redusert hastighet i språklige ferdigheter. Eventuelle vansker med å uttrykke seg muntlig og redusert språkforståelse bør følges opp så tidlig som mulig med gode språkstimuleringstiltak. Kartlegging av språket ved helsestasjonen og i barnehagen er derfor viktig.

Læring

I en engelsk studie med 19 gutter med KS hadde 77 prosent lesevansker sammenlignet med 18 prosent i kontrollgruppen, og forekomsten av matematikkvansker var høyere enn i kontrollgruppen. Lese- og skrivevansker er beskrevet i flere studier, men resultatene varierer. Det er viktig å avdekke eventuelle lese- og skrivevansker gjennom kartlegging så tidlig som mulig for å kunne tilpasse opplæringen etter barnets utvikling og ferdighetsnivå.

Referanser
  1. Ratcliffe, SG. Long term outcome in children of sex chromosome abnormalities. Arch Dis  Child 1999;80:192-195.
  1. Leggett, V. et.al. Neurocognitive outcomes of individuals with sex chromosome trisomy:  XXX, XYY, or XXY: a systematic review. Developmental Medicine and Child  Neurology; Feb. 2010; 52, 2;  ProQuest pg. 119.
  2. Ross, J.L. et.al. An Extra X or Y Chromosome: Contrasting The Cognitive and Motor  Phenotypes in Childhood in Boys with 47,XYY Syndrome or 47,XXY Klinefelter  Syndrome. Developmental Disabilities Research Reviews 15: 309-317 (2009).

 

Teksten er oppdatert 18.12.2023

Vil du dele dette med noen andre?