Boforhold

Forberedelse til å flytte i eget hjem 

Å skulle flytte fra foreldrehjem til eget hjem krever forberedelse for alle mennesker. En må forholde seg til de følelsesmessige, praktiske og økonomisk sidene ved det å bli voksen samt å skulle mestre ting på egenhånd. Det kan være en god investering å bruke tid på å forberede det å flytte for seg selv, blant annet å kartlegge de gjøremål og situasjoner som en gjennom livet har erfart som spesielt vanskelig eller utfordrende.

Når det gjelder behovet for tilrettelegging varierer dette veldig blant personer med Klinefelters syndrom. Fra de som ikke trenger noen form for tilrettelegging i hverdagen sin, til de som trenger bistand på en rekke områder i livet. Dette kan for eksempel dreie seg om bistand til å strukturere hverdagen. Tiltak som har virket godt i skoleløpet bør videreføres. Eventuelle behov for bistand bør være avklart slik at eventuelle tiltak er på plass ved flytting. Det kan være nyttig å utarbeide en plan for flytting i den individuelle planen der hvor en har en slik. For enkelte bør disse forberedelsene og tiltakene begynne allerede på ungdomsskolen, ved at man ser for seg hva som skal til for å bli mest mulig selvstendig som voksen – at man tenker det ønskede resultatet av skoleløpet tidlig.

Eksempler på hjelp i hjemmet
  • Måltidene er med på å sikre struktur for den enkelte, og faste tider rundt dette kan samtidig være en hjelp for å forhindre at man snur døgnet. Noen vil kanskje ha behov for veiledning rundt matlaging for å sikre et godt og variert kosthold.
  • Husarbeid kan for enkelte være en nedprioritert oppgave. De aller fleste vil derimot kunne administrere dette selv, eventuelt med noe veiledning fra foreldre, hjemmehjelp eller personale i en bolig.
  • Påminning kan være nok for mange. En vekkehjelp kan forhindre døgnforvirring. Enkelte har behov for medisiner og trenger hjelp til å minnes på dette. De fleste voksne får tilførsel av testosteron i en eller annen form. Noen får dette ca. hver tredje måned og vil kanskje trenge å gjøre timeavtale, mens noen får det hyppigere og vil måtte følges opp daglig rundt dette. Man har også andre avtaler (fysioterapeut, tannlege, offentlige kontorer osv.) hvor det kan være aktuelt med påminning.
  • Privatøkonomi kan være en utfordring. Mens enkelte har behov for hjelp til å gjennomføre betaling av regninger, eventuelt ved å opprette avtalegiro, vil andre trenge mer inngripende tiltak. For noen bør man tenke frivillig forvaltning av økonomi, eller kanskje også kan det være aktuelt å oppnevne en verge som har et strammere grep om dette. Vergeordningen er ment som en hjelp til personer over 18 år som av ulike grunner ikke kan ivareta alle sine interesser, for eksempel med tanke på økonomi eller som en representant overfor det offentlige. For noen kan det for eksempel være fort gjort å spille bort store summer eller bestille varer på internett, slik at det kan være fornuftig å sikre seg i størst mulig grad mot dette. Et annet viktig moment er å få oversikt over hvilke ytelser og tjenester fra det offentlige som kan være aktuelle å søke på. Det er viktig at man tenker gjennom hva som er tilstrekkelig for å håndtere økonomien på en tilfredsstillende måte, og ikke gjør tiltakene mer inngripende enn nødvendig.
  • Hjelpemidler som kan være nyttige for enkelte finnes det mange eksempler på. En pc kan for eksempel kunne avhjelpe problemer knyttet til lese- og skrivevansker. For de fleste vil det være tilstrekkelig å bruke mobilen som klokke og kalender med påminner, men det finnes diverse kognisjonshjelpemidler (forståelseshjelpemidler) på markedet som kan være aktuelt for noen, f.eks. programvare som kan legges inn på pc-en, og har funksjoner som klokke, kalender, kontakter, album, handlelister, veileder, regnskap etc.
Støtteordninger for å etablere seg på boligmarkedet

I de fleste kommuner er det boligkontoret som forvalter støtteordningene relatert til boligformål. Kommunene organiserer ansvaret for disse støtteordningene på ulike tjenestesteder. Hvis det er uklart hvor du skal henvende deg i din kommune så kan du ta kontakt med servicetorget i kommunen. Les mer om dette hos Husbanken.

 

Vil du dele dette med noen andre?