DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse

Historikk 

2015 publiserte den nederlandske genetikeren Snijders Blok og medarbeidere en artikkel som beskrev 38 jenter/ kvinner med utviklingshemming som hadde forandringer i DDX3X-genet. Genetisk diagnostikk har vært tilgjengelig i Norge fra om lag 2017 og analysen inngår i genpanel for utviklingshemming. 

 

Årsak 

Diagnosen skyldes forandringer i genet DDX3X som befinner seg på X-kromosomet posisjon Xp11.4. Det koder for et protein (enzym) som er involvert i avlesningen av andre gener og også har viktige oppgaver i cellene. Mutasjoner kan føre til at enzymet får nedsatt aktivitet eller også slutter å virke helt. Når enzymet er forandret blir utviklingen i fosterlivet påvirket. Diagnosen DDX3X-syndrom har vært forbeholdt jenter/kvinner, men nyere publikasjoner har vist at også gutter kan ha symptomgivende mutasjoner i DDX3X. Betegnelsen DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse kan brukes hos begge kjønn. Det later til at mekanismen for arv kan være forskjellig hos jenter og gutter. Det kan muligens forklares ved at noen mutasjoner fører til at enzymet fortsatt har en viss funksjon. 

Jenter med DDX3X-syndrom  har en mutasjon på det ene av de to X-kromosomene sinedvs mutasjonen er dominant. Den vil da som regel være nyoppstått hos jenta og det svært liten sannsynlighet for gjentakelse. Dekan imidlertid forekomme at en av foreldrene har mutasjonen i noen av sine kjønnsceller (gonademosaikk)Da vil den kunne nedarves fra en frisk forelder og man kan få søsken med diagnosenDette kan ikke undersøkes ved blodprøve av foreldrene.  

Når en gutt får diagnosen DDX3X-relatert nevroutviklingsforstyrrelse, kan det enten skyldes en nyoppstått mutasjon eller en nedarvet mutasjon fra frisk mor. Kvinner kan altså være bærere av visse mutasjon på sitt ene X-kromosom uten å ha symptomer.  

Foreldrene bør få tilbud om genetisk veiledning når et barn får påvist mutasjon i DDX3X.  

 

Symptom og tegn 

Det er ikke definert noen kriterier, typiske ytre trekk eller symptomer for diagnosen. Hodeomkretsen kan være liten for alder, men øvrig vekst er som regel normal både i fosterlivet og senere. Det varierer hvordan diagnosen arter seg, også blant personer som har samme genforandring. Nedsatt spenning i muskulaturen (hypotoni) er typisk og da særlig i bolen. Hypotonien kan føre til spiseproblemer hos de yngste og gir økt risiko for å utvikle skjev rygg etter hvert. 

 Noen blir stive i bevegelsene med alderen. Det er også beskrevet en kombinasjon av endret spenning i muskulatur med både nedsatt og økt spenning (hypotoni og spastisitet). Dette kan gi gangvansker og bevegelsesforstyrrelser.  

Noen kan ha hjerneutviklingsforstyrrelser som manglende hjernebjelke (corpus callosum agenesi) og utvidlese av hulrommene i hjernen (ventriklene)Det vil være synlig på MR-bilder. Epilepsi er vanligere enn i befolkningen ellers. Det kan forekomme medfødte tilstander som hjertefeil og leppe/ganespalte.  

Overbevegelige ledd og pigmentforandringer i huden er også beskrevet. Noen med diagnosen kan ha nedsatt syn og hørsel. 

 

Utvikling og atferd 

Generelt forsinket utvikling er vanlig. Alle med diagnosen har påvirkning av kognitiv funksjon. Graden av utviklingshemming varierer fra mild til alvorlig.  

Atferdsvansker er vanlig. Det kan omfatte ADHD, nedsatt impulskontroll, aggresjon og autismespektervansker. Selvskading kan forekomme.  

 

Forekomst 

Hvor mange som har DDX3X nevroutviklingsforstyrrelser er ikke kjent. Det er en forholdsvis ny diagnose. Sannsynligvis er det en ikke helt uvanlig årsak til utviklingshemning hos jenter/kvinner. 

Jo flere som får påvist mutasjoner i DDX3X, jo mer kunnskap vil man få om bredden i symptombildet. 

 

Behandling og oppfølging 

Dette må rettes mot de symptomer og plager den enkelt har.  

Forsinket motorisk utvikling og hypotoni kan medføre spisevansker og mage/tarmplager. Bevegelsesforstyrrelser, hypotoni, spastisitet og risiko for feilbelastning eller skjevutvikling bør følges opp av fysioterapeut. 

Syn og hørsel må kartlegges. Det er særlig viktig at personer med utviklingshemning får avdekket sansetap som kan korrigeres. 

Ved kramper eller uklare anfall gjøres utredning for epilepsi. 

Nevroutviklingsforstyrrelser som autismespektervansker må kartlegges og tas i betraktning ved tilretteleggingen. 

Adferdsutfordringer må handteres og ses i sammenheng med kognitive begrensninger og følelsesmessige forhold. 

 

Tilrettelegging 

Pedagogisk tilrettelegging må basere seg på tester og god kartlegging av den enkelte. 

 

  

 

Denne teksten bygger i hovedsak på følgende artikkel og deres referanser: 

Snijders Blok, L., Madsen, E., Juusola, J., Gilissen, C., Baralle, D., Reijnders, M. R. F., Venselaar, H., Helsmoortel, C., Cho, M. T., Hoischen, A., Vissers, L. E. L. M., Koemans, T. S., and 74 othersMutations in DDX3X are a common cause of unexplained intellectual disability with gender-specific effects on Wnt signaling. Am. J. Hum. Genet. 97: 343-352, 2015. https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2015.07.004

 

 

Bethany Johnson-Kerner, MD, PhD, Lot Snijders Blok, MD, Lindsey Suit, BA, Julian Thomas, MD, Tjitske Kleefstra, MD, PhD, and Elliott H Sherr, MD, PhD. DDX3X-Related Neurodevelopmental Disorder  GeneReviews. Initial Posting: August 27, 2020. 

 

 Pantelis Nicola  Patrick R. Blackburn  Kristen J. Rasmussen  Nicole L. Bertsch  Eric W. Klee  Linda Hasadsri  Pavel N. Pichurin  Julia Rankin  F. Lucy Raymond  DDD Study  Jill Clayton‐Smith . De novo DDX3X missense variants in males appear viable and contribute to syndromic intellectual disability 

First published: 07 February 2019 https://doi.org/10.1002/ajmg.a.61061 

 

Nyttige lenker 

DDX3X.org 

https://www.rarechromo.org/media/information/Chromosome_X/DDX3X%20syndrome%20FTNW.pdf 

Det finnes en norsk og internasjonal Facebookgruppe [/vc_column_text]

Menn har bare ett X-kromosom og har derfor større sjanse til å få sykdommer som skyldes gener på X-kromosomet, såkalte X-bundne, recessive tilstander som rød/grønn fargeblindhet, blødersykdom, Duchennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, fragilt X-syndrom, Fabrys sykdom, en rekke medfødte feil i nerve- eller immunsystemet og en rekke andre sykdommer.

[/vc_column]
[/vc_row]
Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => diagnostisk_informas
    )

  [numberposts] => 100
  [category] => Array
    (
      [0] => 12
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 
  [order] => asc
  [meta_key] => diagnose
)

Diagnostisk informasjon

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => kurs
    )

  [numberposts] => 100
  [category] => Array
    (
      [0] => 12
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 
  [order] => asc
)

Kurs

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => aktualiteter
    )

  [numberposts] => 100
  [category] => Array
    (
      [0] => 12
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 
  [order] => desc
  [orderby] => date
)
Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => materiell
    )

  [numberposts] => 100
  [category] => Array
    (
      [0] => 12
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [ignore_sticky_posts] => 
  [order] => asc
  [orderby] => relevance
)

Informasjonsmateriell

  Har du spørsmål om denne diagnosen?

  Fagpersonene på Frambu tar imot henvendelser fra personer med diagnose, pårørende, fagpersoner og andre både pr telefon, e-post og brev. Under ser du hvilke av Frambus fagpersoner som jobber mest med denne diagnosen.Ta kontakt med den som passer best ut fra aktuellproblemstilling

  NB: Vær oppmerksom på at vi ikke har lov til å sende sensitive personopplysninger pr e-post. Besvarelser som inneholder slike opplysninger vil derfor bli sendt pr brev eller gitt over telefon.Vennligst oppgi adresse og/eller telefonnummer til bruk i slike tilfeller.

  Array
  (
    [post_type] => Array
      (
        [0] => ansatte
      )
  
    [numberposts] => 100
    [category] => Array
      (
        [0] => 247
      )
  
    [nopaging] => 
    [paged] => 1
    [ignore_sticky_posts] => 
    [order] => asc
  )