Boforhold

Voksne personer med Sotos’ syndrom bor på ulike måter. Noen blir boende i foreldrehjemmet lengst mulig, noen i egen leilighet tilknyttet foreldrehjemmet, noen i kommunal omsorgsbolig eller gruppebolig og noen har kjøpt eller bygd bolig alene eller sammen med andre. Hva som vil passe best for den enkelte, må vurderes ut fra individuelle behov og muligheter.

Å flytte til eget hjem kan være spennende for noen og vanskelig for andre. For de som plages med mye engstelse, kan skifte av hjemmemiljø være svært bekymringsfullt. Det er uansett svært viktig at planleggingen starter i god tid. Det er ikke bare den som skal flytte som trenger forberedelse, hele familien med foreldre, søsken og andre nærpersoner, vil bli berørt. For mange er dette en langvarig løsrivningsprosess og det er viktig med overføring av kunnskap knyttet til interesser og behov for tilrettelegging inn i nytt boforhold

Helt avgjørende for å kunne tilrettelegge en best mulig bo– og livssituasjon for en person med Sotos’ syndrom, er en grundig kartlegging av ønsker, behov og forutsetninger. Dette kan være særlig viktig for de med diagnosen som har en ujevn utviklingsprofil og sammensatte vansker.

Mange har et etablert forhold til tjenesteapparatet, men det kan likevel være nødvendig med en oppdatering av tidligere kartlegginger, for å vite hva slags bistand den enkelte trenger. Det kan være fornuftig å etablere en ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan hvis dette ikke allerede er på plass. Denne planen vil være et viktig og nyttig redskap i forberedelsene med etablering i eget hjem, og skrives i tett samarbeid med foreldre og personen selv. Utfallet av kartleggingen vil danne grunnlag for de behov for bistand den voksne med Sotos’ syndrom har og vil også kunne si noe om egnet boform. Det er viktig at den bistand kommunen skal yte, nedfelles i enkeltvedtak. Vedtaket skal være så konkret utformet at det ikke er tvil om bistanden som skal gis.

Les mer om forberedelse til å flytte til eget hjem på vår temaside om å flytte for seg selv. 

Oppdatert og revidert 07.04.17

 

Vil du dele dette med noen andre?