Videregående opplæring

Alle elever som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har, etter søknad, rett til tre års videregående opplæring – ungdomsretten. Retten til videregående opplæring gjelder uansett hvilke ferdigheter eller kunnskaper søkeren har tilegnet seg i løpet av grunnskolen. Dette er hjemlet i Opplæringsloven  § 3-1.

Rett til spesialundervisning i videregående skole gjelder de som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Det må foreligge en sakkyndig vurdering. Det er fylkeskommunens pedagogisk psykologiske tjeneste – PPT – som er den sakkyndige instansen. Selv om en elev ikke blir tatt inn på særskilt grunnlag, vil eleven kunne ha rett til spesialundervisning.

www.vilbli.no – er fylkenes informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Her finnes oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring.

På Frambus nettsider kan du lese mer om videregående opplæring.

Vil du dele dette med noen andre?