Brukerkurs

Brukerkursene på Frambu samler mennesker fra hele landet, som har til felles at de selv eller noen i deres familie har en sjelden tilstand. På kursene får dere informasjon om ulike tema rundt det å leve med en sjelden diagnose, og dere vil møte andre mennesker i lignende situasjon. Erfaringsutveksling vil ofte foregå både formelt i grupper på dagtid, og i sosiale sammenhenger på ettermiddagen og kvelden.

Vi tilbyr diagnosekurs, blandede kurs (flere diagnosegrupper som har noe til felles), parallelle kurs (ulike diagnosegrupper med ulikt kursprogram) eller temakurs; for eksempel skolestartkurs eller overgangen fra ungdom til voksen-kurs for diagnoser som Frambu har ansvaret for. Vi har også egne kurs rettet mot pårørende, som søsken eller besteforeldre til personer med sjeldne diagnoser i vår målgruppe.

Noen av kursene er rettet mot en bestemt aldersgruppe, andre kurs er åpne for personer i alle aldre. Hovedmålgruppen er barn, ungdom og voksne med en sjelden diagnose og deres familier (foresatte og søsken).
Andre nære familiemedlemmer som  bonusforeldre, besteforeldre eller lignende kan som regel også søke om plass på kurset.
Vi ønsker også at tjenesteytere rundt personen med diagnose søker om å være med i de tilfeller der det er spesifisert i kursomtalen/kursprogrammet. Eget søknadsskjema for tjenesteytere vil da være lagt ut under det enkelte kurset.

Collage med fire bilder fra kurs på Frambu

Kursene varer normalt 3 – 5 dager og du bor på Frambu under oppholdet. Et typisk brukerkurs vil ha fokus på å gi relevant informasjon om blant annet medisinske forhold, rettigheter, fysisk ivaretakelse, spesialpedagogiske muligheter, familieliv, psykisk helse og andre relevante forhold gjennom forelesninger fra fagpersoner og gruppesamtaler. På kveldstid er det lagt til rette for sosiale sammenkomster og muligheter til å bli kjent med andre i en lignende situasjon.

Ulike kurstilbud

Innholdet i kursene er tilpasset brukergruppen, og vil variere fra kurs til kurs. Vi jobber også med ulike kursmodeller, og konkret informasjon om type opplegg og innhold vil du finne i omtalen av det enkelte kurset og programmet for kurset. I de tilfeller der det er brukerforeninger eller kontaktpersoner for diagnosen/diagnosegruppen, planlegges kurset i samarbeid med disse.

Voksne på kurs

Voksne med diagnose og/eller pårørende får tilbud om forelesninger, temagrupper og erfaringsutveksling. Voksne med en diagnose som medfører at de har behov for et annet tilbud får et eget tilrettelagt program i Frambus miljøavdeling. Sosialt samvær og erfaringsutveksling med de andre deltakere er en viktig del av kursoppholdet.


Barn og ungdom på kurs

Barn og ungdom med diagnose og eventuelle søsken som deltar får et pedagogisk tilbud i Frambus barnehage og skole på dagtid. Det blir lagt til rette for at barna skal bli kjent med hverandre gjennom aktiviteter og utveksling av erfaringer. Det vil også være fokus på diagnosekunnskap og mestring gjennom lek og læring. Skolebarna vil også få noe tid til arbeid med lekseplan fra hjemmeskolen.

Tjenesteytere på kurs

Frambu tilbyr også tjenesteytere å delta på hele eller deler av de fleste av våre brukerkurs. Det er mye læring i møte andre i samme situasjon, samt å få kjennskap til og informasjon om den aktuelle diagnosen. På Frambu får du mulighet til å diskutere og utveksle erfaringer både med familiene og eventuelle andre tjenesteytere, samt Frambus fagpersoner. Tjenesteytere følger i hovedsak programmet til de andre voksne/ foresatte på kurset. Tjenesteytere velger selv hvilke dager de ønsker å søke om å delta på, basert på innhold i programmet, der ikke annet er spesifisert i omtalen av kurset.


Egen fagdag

På noen brukerkurs arrangeres det et eget fagkurs en av dagene. Her kan både deltakerne på brukerkurset, aktuelle fagpersoner eller andre voksne med en sjelden diagnose og deres pårørende delta. Det er også mulig å delta på fagkurset via videokonferanse og strømming. Les mer om fagkurs her. 

Glimt fra tidligere kurs

Hva skjer på ettermiddag og kveld?

Deltakerne bor på Frambu under kurset i vår soveromsfløy. På ettermiddag- og kveldstid er det tilbud om ulike aktiviteter tilpasset deltakerne, organisert av Frambus aktivitetsledere. Frambus beliggenhet innbyr til mange uteaktiviteter året rundt. Klatreveggen og båtene er populære for både store og små. Vi har lekeplass, “kameratbane” og lavvo. Inne finnes blant annet oppvarmet svømmebasseng, gymsal og aktivitetshall med bordtennis, biljard m.m.

Det å møte andre i en tilsvarende situasjon er en stor del av det pedagogiske tilbudet på Frambu, og mange av dem som har deltatt på kurs forteller om hvor viktig og fint det har vært å bli kjent med andre.

Selv om det er tilrettelagt for sosialt samvær, er det selvfølgelig også anledning til å styre tiden sin selv, dersom man heller vil det.

Hva koster det?

Deltakelse, mat og overnatting er gratis for personer med diagnose og deres familier.


Reiseutgifter

Reiseutgifter til og fra nasjonale kompetansesentra dekkes via Pasientreiser, uansett hvor i landet man reiser fra. Dette gjelder også for pårørende som foreldre, søsken og besteforeldre. Les mer om dekning av reiseutgifter her.


Opplæringspenger

Dersom du er i arbeid og har fast og varig omsorg for en person med diagnose, kan du i en del tilfeller få opplæringspenger. Les om muligheten til å søke om opplæringspenger her.

 

Egenmelding/sykemelding

Yrkesaktive personer med diagnose må benytte egenmelding eller sykemeldes av egen lege.

 

Personlige assistenter

Personlige assistenter som følger en kursdeltaker for å yte praktisk bistand under oppholdet, betaler kun for eventuelle måltider (ta kontakt med oss, eller se prisliste i resepsjonen ved ankomst).

 

Tjenesteytere

Tjenesteytere som deltar på hele eller deler av brukerkurs, betaler kr. 250 pr. dag for lunsj, kaffepauser og kursmateriell. Dette må betales i resepsjonen ved ankomst (med forbehold om prisendringer). Vi tilbyr gratis overnatting så langt vi har kapasitet. Arbeidsgiver må dekke eventuelle reise- og lønnskostnader. (NB! Deltakelse på fagkurs krever egen påmelding og betaling av kursavgift for denne)

Innhold og søknad

Informasjon om planlagte kurs på Frambu finnes i kurskalenderen. Under det enkelte kurset finner du informasjon om målgruppe, mål for kurset, program med detaljert oversikt over dagene og søknadsskjema.


Når får jeg svar på søknaden?

Alle som har søkt vil motta svarbrev i posten. Vi sender ut svarbrev ca. 1-2 uker etter at søknadsfristen er utløpt. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut bekreftelse om at vi har mottatt søknaden. Tjenesteytere mottar svar på e-post (ikke sensitiv informasjon).


Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 64 85 60 00. Du kan også sende en e-post til kurs@frambu.no (unngå sensitiv informasjon) eller via digipost til Stiftelsen Frambu.


Velkommen til kurs på Frambu!

Vil du dele dette med noen andre?