Leirsamling på sletta

Informasjon til deltakere

Om sommeren arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne funksjonshemninger som får tilbud fra Frambu eller et av de andre sentrene for sjeldne diagnoser. Leirene arrangeres uten foreldre og varer i normalt i litt over en uke. Deltakerne er under faglig tilsyn hele tiden..

.

Hva er leir?

Treffe andre og sprenge grenser
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor deltakerne får prøve seg på egenhånd i tygge omgivelser, oppleve mestring gjennom deltakelse i nye situasjoner og aktiviteter og møte andre i liknende situasjon for å utveksle erfaringer og knytte nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Ingen dager er like
Dagene på Frambuleir fylles med gruppeaktiviteter både ute og inne, og tilbudene varierer fra dag til dag. Aktivitetene tilpasses deltakernes lyst, behov og ikke minst været. Inne frister blant annet sosialt samvær, videofilming, formingsaktiviteter og aktivitet i gymsalen og svømmebassenget. Ute blir friområdet rundt Frambu benyttet i utstrakt grad, blant annet til skogsturer, bading, padling, roing, ballspill, lek og klatring. Fisketurer og overnatting i telt er også mulig, og noen ganger drar vi også på utflukter.

Unge, engasjerte hjelpere – med støtte fra Frambus fagpersoner
Hver leir har ca. 30 deltakere fordelt på grupper med rundt ni deltakere i hver. Leirledelsen består av fire personer med relevant faglig bakgrunn. Videre er leirene bemannet av like mange unge og engasjerte gruppeledere og hjelpere. Disse er som regel mellom 20 og 30 år og er studenter eller nyutdannede med erfaring fra helsefaglige, pedagogiske eller andre samfunnsorienterte studier. Leirledere og hjelpere bor på Frambu sammen med deltakerne under hele leiren. Hver gruppe følges opp av en fagperson fra Frambu. Denne veileder og bistår leirpersonalet, men har i liten grad direkte oppfølging av deltakerne.
.

Fire personer dynktet i farger smiler på sletta
.

Hvem kan delta?

Frambuleir er åpen for barn, ungdom og unge voksne som har en diagnose som hører hjemme ved et av kompetansesentrene i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. Man trenger ikke å ha deltatt på kurs eller å ha vært i kontakt med kompetansetjenesten tidligere for å kunne søke.

Deltakerne kan ha moderate kommunikasjonsvansker eller hjelpebehov, men på grunn av leirenes program, organisering og bemanning, kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og hjelpebehov eller deltakere med krevende psykiske plager eller store adferdsproblemer eller sosiale vansker. Vår erfaring er at andre tilbud fra Frambu som regel vil være bedre egnet for disse.

Ettersom selvstendiggjøring er et sentralt mål for leirene, er det i utgangspunktet ikke anledning til å ha med egne assistenter på leir. Dersom man har BPA til vanlig, og er avhengig av å ha med disse for å kunne delta på leir, kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak. Dette må avklares nærmere med leirledelsen og avhenger blant annet av overnattingskapasitet.

Se omtale av den enkelte leiren i kurskalenderen for nærmere informasjon om aldersinndelingen på hver leir.

Leir passer ikke for alle
Av og til opplever vi at enkelte deltakere ikke mestrer det å være på leir og fungere i gruppe. Dersom en deltaker ikke finner seg til rette, bryter leirreglene gjentatte ganger eller har utfordrende atferd utover det vi kan møte på en forsvarlig måte, kan det derfor unntaksvis bli aktuelt å sende deltakeren hjem før leiren er over.
.

Slik søker du

Søknadsskjema legges ut i kurskalenderen i desember/januar

Vi anbefaler å sende inn søknaden via Digipost til Stiftelsen Frambu. Hvis du sender med vanlig brevpost, må det være datostemplet senest 1. mars.

Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt, men alle som har søkt får svarbrev i posten innen utgangen av april.

.

Hva koster det?

Deltakelse på leir er gratis for deltakerne. Utgifter til reisen dekkes av pasientreiser (bortsett fra fastsatt egenandel). Pasientreiser dekker også reiseutgifter for ledsager for dem som trenger det. Se www.helsenorge.no for mer informasjon. Deltakerne må ha med seg en fastsatt sum til en felleskasse for å finansiere eventuelle utflukter og lignende. For deltakere som er i arbeid er det vanlig å benytte sykemelding eller søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for å kunne delta.

.


NB: På grunn av en anstrengt økonomisk situasjon, vil det kunne bli færre deltakere på kommende leire enn tidligere. Sommeren 2023 fikk vi støtte fra Sparebankstiftelsen DnB. Vi jobber nå for å prøve å skaffe liknende støtte for leirene i 2024.


.

Vil du dele dette med noen andre?