Leirsamling på sletta

Informasjon til deltakere

Om sommeren arrangerer Frambu flere leire for barn, ungdom og unge voksne med sjeldne funksjonshemninger som får tilbud fra Frambu eller et av de andre sentrene for sjeldne diagnoser. Leirene arrangeres uten foreldre og varer i normalt i overkant av en uke. Deltakerne er under faglig tilsyn hele tiden..

Treff andre og spreng grenser!
Leir på Frambu er ikke et ferie- eller avlastningstilbud, men et annerledes kurstilbud hvor deltakerne får prøve seg på egenhånd i tygge omgivelser, oppleve mestring gjennom deltakelse i nye situasjoner og aktiviteter og møte andre i liknende situasjon for å utveksle erfaringer og knytte nettverk. Det legges til rette for at deltakerne skal få mulighet til å sprenge egne grenser og oppdage nye muligheter.

Ingen dager er like!
Dagene på Frambuleir fylles med gruppeaktiviteter både ute og inne, og tilbudene varierer fra dag til dag. Aktivitetene tilpasses deltakernes lyst, behov og ikke minst været. Inne frister blant annet sosialt samvær, videofilming, formingsaktiviteter og aktivitet i gymsalen og svømmebassenget. Ute blir friområdet rundt Frambu benyttet i utstrakt grad, blant annet til skogsturer, bading, padling, roing, ballspill, lek og klatring. Fisketurer og overnatting i telt er også mulig, og noen ganger drar vi også på utflukter.

Unge, engasjerte ledere og hjelpere – med støtte fra Frambus fagpersoner
Hver leir har vanligvis ca. 30 deltakere fordelt på grupper med rundt ni deltakere i hver. Leirledelsen består av fire personer med relevant faglig bakgrunn. Videre er leirene bemannet av like mange unge og engasjerte gruppeledere og hjelpere. Disse er som regel mellom 20 og 30 år og er studenter eller nyutdannede med erfaring fra helsefaglige, pedagogiske eller andre samfunnsorienterte studier. Leirledere og hjelpere bor på Frambu sammen med deltakerne under hele leiren. Hver gruppe følges opp av en fagperson fra Frambu. Denne veileder og bistår leirpersonalet, men har i liten grad direkte oppfølging av deltakerne.

Fire personer dynktet i farger smiler på sletta

Hvem kan delta?

Frambuleir er åpen for barn, ungdom og unge voksne (for aldersinndeling, se den enkelte leir i vår kurskalender) som har en diagnose som hører hjemme ved et av kompetansesentrene i den nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser. Man trenger ikke å ha deltatt på kurs eller å ha vært i kontakt med kompetansetjenesten tidligere for å kunne søke. Deltakerne kan ha moderate kommunikasjonsvansker eller hjelpebehov, men på grunn av leirenes program, organisering og bemanning, kan vi dessverre ikke tilby plass til personer med omfattende kommunikasjons- og hjelpebehov eller deltakere med krevende psykiske plager eller store adferdsproblemer eller sosiale vansker. Vår erfaring er at andre tilbud fra Frambu som regel vil være bedre egnet for disse.

Ettersom selvstendiggjøring er et sentralt mål for leirene, er det i utgangspunktet ikke anledning til å ha med egne assistenter på leir, men dersom man har BPA til vanlig og er helt avhengig av å ha med disse for å kunne delta på leir, kan det i enkelte tilfeller gjøres unntak. Dette må avklares nærmere med leirledelsen og avhenger blant annet av overnattingskapasitet på Frambu.

Leir passer ikke for alle
Av og til opplever vi at enkelte deltakere ikke mestrer det å være på leir og fungere i gruppe. Dersom en deltaker ikke finner seg til rette, gjentatte ganger bryter leirreglementet eller har utfordrende atferd utover det vi kan møte på en forsvarlig måte, kan det derfor unntaksvis bli aktuelt å sende deltakeren hjem før leiren er over.

Finansiering

Deltakelse på leir er gratis for deltakerne. Utgifter til reisen dekkes av pasientreiser (bortsett fra fastsatt egenandel). Pasientreiser dekker også reiseutgifter for ledsager for dem som trenger det. Se www.helsenorge.no for mer informasjon. Deltakerne må ha med seg en fastsatt sum til en felleskasse for å finansiere eventuelle utflukter og lignende. For deltakere som er i arbeid er det vanlig å benytte sykemelding eller søke arbeidsgiver om velferdspermisjon for å kunne delta.

Slik søker du

Søknadsskjema legges ut under hver leir i kurskalender, normalt i desember. 

Vi anbefaler å sende inn søknaden via Digipost til Stiftelsen Frambu. Hvis du sender med vanlig brevpost, må det være datostemplet senest 1. mars. (NB! Send i så fall brevet med vanlig post, ikke rekommandert)

Vi sender ikke ut bekreftelse på at søknaden er mottatt.

NB: Vi må ta forbehold om at en anstrengt økonomisk situasjon og mulige smittevernstiltak vil kunne føre til noe redusert inntak på årets leire. Eventuell oppdatert informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsiden vår.


.

Vil du dele dette med noen andre?