Samspillsmodellen

Mor og barn ute i snøen

De siste årene har Frambu utviklet en ny kursmodell for familier med førskolebarn med en sjelden diagnose. Det flere grunner til dette. For det første opplever Frambu at foreldre som får barn med en sjelden tilstand tar tidlig kontakt med oss for å få diagnoseinformasjon. Mange foreldre opplever det som utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå, og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt. Likeledes opplever mange det som vanskelig å vite hvordan de selv kan bidra til å stimulere barnet best mulig for å støtte opp om utviklingen. Forskning viser at foreldre til barn med sjeldne diagnoser opplever høy grad av stress. Dette understreker betydningen av at foreldrene på et tidlig tidspunkt får god informasjon om diagnosen og veiledning i hvordan de best kan stimulere barnet sitt. Utvikling av ulike mestringsstrategier i hverdagen kan bidra til å redusere stress hos foreldre og øke stabiliteten i familien.

Målet med den nye kursmodellen er tosidig

  • Å øke foreldrenes kunnskap om eget barn og aktuell diagnose og styrke deres mestringsstrategier i hverdagen. Her står betydningen av foreldrenes aktive deltagelse i habiliteringsprosessen sentralt. Kursmodellen bygger på prinsipper fra familiesentrert habilitering (Shelton & Stepanek, 1994), der familiens medvirkning og kunnskap anerkjennes. Under kurset får foreldrene kompetanse på både diagnosen og betydningen av trygg tilknytning og tidlig samspill mellom seg og barnet. Frambu anser dette som svært viktig fordi barn født med en sjelden diagnose kan ha utfordringer som innebærer at de utvikler seg saktere og strever mer med kontakt og samspill enn andre. Betydningen av forebyggende arbeid og tidlig innsats er også et nasjonalt satsningsområde i Norge og det blir ansett som avgjørende for at barnet og familien skal oppnå de målene de selv ønsker. Kunnskap og erfaring med bruk av målsettingsarbeid er derfor et viktig virkemiddel som anvendes i kursmodellen, for å styrke foreldrenes selvtillitt og motivasjon til å rette fokus mot hva barnet mestrer.
  • Å utvikle et konkret arbeidsverktøy som kan benyttes av Frambus ansatte under gjennomføring av kurs for familier som har små barn i alderen 0-6 år. Det er ønskelig å knytte det faglige innholdet som foreldrene får gjennom forelesninger og gruppesamtaler med det pedagogiske arbeidet med hvert enkelt barn med diagnose i barnehagen på Frambu. Arbeidsverktøyet, som beskrives mer detaljert senere i teksten, utgjør selve metodikken i kursene slik den brukes i dag. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og tilpasse kursmodellen videre, til bruk på flere alders- og diagnosegrupper.

Grunnen til at Frambu har utarbeidet en egen kursmodell for de yngste og for flere diagnosegrupper samtidig, er at erfaring tilsier at foreldre til barn i denne aldersgruppen ofte er opptatt av de samme tingene og opplever mange av de samme utfordringene, uavhengig av barnets diagnose. Tilbakemeldingene fra foreldre som har deltatt på denne type kurs bekrefter også nettopp dette.

Verktøyet gir innsikt i de ulike elementene som kursuken består av og beskriver på hvilken måte foreldrene engasjeres i de ulike delene av kurset.

Les mer om kursmodellen her

Vil du dele dette med noen andre?