Samspillsmodellen

Mor og barn ute i snøen

Frambu har utviklet en egen kursmodell for familier med førskolebarn med en sjelden diagnose. Det flere grunner til dette. For det første opplever vi at foreldre som får barn med en sjelden tilstand raskt tar kontakt med oss for å få mer informasjon om  diagnosen. Mange opplever det også som utfordrende å vurdere eget barns utviklingsnivå og om utviklingen avviker fra det som anses som normalt, og er usikre på hvordan de selv kan bidra til å stimulere barnet best mulig for å støtte opp om utviklingen.

Forskning viser at foreldre til barn med sjeldne diagnoser opplever høy grad av stress. Det er derfor viktig at de på et tidlig tidspunkt får god informasjon om diagnosen og veiledning i hvordan de best kan stimulere barnet sitt. Utvikling av mestringsstrategier i hverdagen kan bidra til å redusere stress hos foreldre og øke stabiliteten i familien.

Målet med den nye kursmodellen er todelt

  • Å øke foreldrenes kunnskap om eget barn og diagnosen barnet har, samt å styrke deres mestringsstrategier i hverdagen.
  • Å utvikle et konkret arbeidsverktøy som egner seg på kurs for familier som har små barn i alderen 0-6 år.

Betydningen av foreldrenes deltakelse er sentral i habiliteringsprosessen. Frambus kursmodell bygger derfor på prinsipper fra familie-sentrert habilitering som anerkjenner familiens medvirkning og kunnskap (Shelton & Stepanek, 1994). 

Under kurset får foreldrene kunnskap om både diagnosen og betydningen av trygg tilknytning og tidlig samspill mellom seg og barnet. Dette er svært viktig, ettersom barn med en sjelden diagnose kan ha utfordringer som innebærer at de utvikler seg saktere og strever mer med kontakt og samspill enn andre. Betydningen av forebyggende arbeid og tidlig innsats er også et nasjonalt satsningsområde i Norge, og det blir ansett som avgjørende for at barnet og familien skal oppnå de målene de selv ønsker. Kunnskap og erfaring med bruk av målsettingsarbeid er derfor et viktig virkemiddel i kursmodellen, for å styrke foreldrenes selvtillit og motivasjon til å rette fokus mot hva barnet mestrer.

Kursmodellen knytter også det faglige innholdet foreldrene får gjennom forelesninger og gruppesamtaler sammen med det pedagogiske arbeidet med hvert enkelt barn med diagnose i barnehagen på Frambu. 

Grunnen til at Frambu har utarbeidet en egen kursmodell for de yngste, og med flere diagnosegrupper samtidig, er at erfaring tilsier at foreldre til barn i denne aldersgruppen ofte er opptatt av de samme tingene og opplever mange av de samme utfordringene, uavhengig av barnets diagnose. Tilbakemeldingene fra foreldre som har deltatt på disse kursene så langt, bekrefter også dette.

Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og tilpasse kursmodellen videre, til bruk på flere alders- og diagnosegrupper.

Les mer om kursmodellen her
.

Vil du dele dette med noen andre?