Å vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen

.
Tre unge voksne på Frambu
.

Hvordan opplever unge voksne med langvarige helseutfordringer overgangen til voksenlivet?

Dette er tema i forskningsprosjektet “Å vokse opp med langvarige helseutfordringer, – påvirkning på livet som ung voksen”. Prosjektet gjennomføres av OsloMet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
.

Ønsker å få økt kunnskap om unge voksnes hverdag

Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan unge voksne mellom 18 og 29 år erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse og behov for oppfølging og tilrettelegging i overgangen til voksenlivet. I studien er vi spesielt opptatt av å kartlegge hvordan unge voksne med nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av diagnoser som for eksempel spinal muskelatrofi, Duchennes muskeldystrofi, ryggmargsbrokk, epilepsi-relaterte tilstander og liknende opplever sin hverdag.
.

Del av større prosjekt

Prosjektet er et delprosjekt av prosjektet “Promoting social participation and quality of life to reduce future social inequality for children with long-term health challenges”. Dette prosjektet er en del av INTEGRATE, som er et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet og er knyttet til Kompetansesenter for arbeidsinkludering. INTEGRATE skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet.
.

Prosjektgruppe og kontaktinformasjon
  • Prosjektleder ved OsloMet er professor Sølvi Helseth (solvi@oslomet.no – telefon 67 23 62 30)
  • Kontaktperson ved OsloMet er doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam (anrasa@oslomet.no – telefon 913 31 507)
  • Kontaktperson ved Frambu er sosionom/forsker Una Stenberg (ust@frambu.no – telefon 952 17 206)
  • Kontaktperson ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse er spesialrådgiver/medforsker Mette Haaland-Øverby (mette.haaland.overby@mestring.no)
    .
Vil du dele erfaringene dine med oss?

For å få mer kunnskap, ønsker vi å komme i kontakt med personer i målgruppen som vil dele erfaringene sine med oss. Interesserte vil bli invitert til et intervju om temaer som livskvalitet, utdanning, arbeid, familieliv og fritid. Intervjuet vil foregå digitalt, og det vil bli gjort lydopptak av samtalen.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med sosionom Una Stenberg på Frambu ust@frambu.no eller telefon 952 17 206 eller doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam ved OsloMet på anrasa@oslomet.no eller telefon 913 31 507 hvis du har spørsmål eller ønsker å delta i intervju.

.

Vil du dele dette med noen andre?