Å vokse opp med langvarige helseutfordringer – påvirkning på livet som ung voksen

.
Tre unge voksne på Frambu
.

Hvordan opplever unge voksne med langvarige helseutfordringer overgangen til voksenlivet?

Dette er tema i forskningsprosjektet “Å vokse opp med langvarige helseutfordringer, – påvirkning på livet som ung voksen”. Prosjektet gjennomføres av OsloMet i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.
.

Ønsker å få økt kunnskap om unge voksnes hverdag

Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan unge voksne mellom 18 og 29 år erfarer det å leve med en langvarig helseutfordring eller funksjonsnedsettelse og behov for oppfølging og tilrettelegging i overgangen til voksenlivet. I studien er vi spesielt opptatt av å kartlegge hvordan unge voksne med nedsatt bevegelighet/funksjon som følge av diagnoser som for eksempel spinal muskelatrofi, Duchennes muskeldystrofi, ryggmargsbrokk, epilepsi-relaterte tilstander og liknende opplever sin hverdag.
.

Del av større prosjekt

Prosjektet er et delprosjekt av prosjektet “Promoting social participation and quality of life to reduce future social inequality for children with long-term health challenges”. Dette prosjektet er en del av INTEGRATE, som er et nasjonalt kjernemiljø for forskning på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Satsingen er et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet og er knyttet til Kompetansesenter for arbeidsinkludering. INTEGRATE skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet.
.

Prosjektgruppe og kontaktinformasjon
  • Prosjektleder ved OsloMet er professor Sølvi Helseth (solvi@oslomet.no – telefon 67 23 62 30)
  • Kontaktperson ved OsloMet er doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam (anrasa@oslomet.no – telefon 913 31 507)
  • Kontaktperson ved Frambu er sosionom/forsker Una Stenberg (ust@frambu.no – telefon 952 17 206)
  • Kontaktperson ved Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse er spesialrådgiver/medforsker Mette Haaland-Øverby (mette.haaland.overby@mestring.no)
    .
Vil du vite mer?

Ta kontakt med sosionom Una Stenberg på Frambu ust@frambu.no eller telefon 952 17 206 eller doktorgradsstipendiat Anurajee Rasalingam ved OsloMet på anrasa@oslomet.no eller telefon 913 31 507 hvis du har spørsmål eller ønsker å delta i intervju.

.

Vil du dele dette med noen andre?