Søskenprosjektet

Søskensamtale på Frambu

.
Prosjektleder:
psykolog Torun Vatne
Prosjektperiode: 2018 ->

.
Søskenprosjektet er et utviklings- og forskningsprosjekt om søsken til barn med en sjelden funksjonshemning.

Prosjektet er en fortsettelse av et tredelt prosjekt om søsken som Frambu og Universitetet i Oslo gjennomførte fra 2012 til 2017. Les mer om denne delen av prosjektet her
.

Hvorfor gjør vi dette?

Søsken som pårørende er en gruppe med økt risiko for å utvikle psykologiske vansker.

I Norge har helsepersonell plikt til å kartlegge informasjons- og støttebehov blant søsken som pårørende. Kommunen har ansvar for å tilby forebyggende og støttende tiltak til risikogrupper, som søsken som pårørende.

Til nå har det ikke eksistert noe evidensbasert tiltak rettet mot denne målgruppen. Første del av Søskenprosjektet utviklet derfor SIBS, en intervensjon hvor man, gjennom å styrke foreldre-barn kommunikasjonen, ønsker å bedre barnas psykologiske tilpasning. Intervensjonen viste svært lovende resultater med bedring i kommunikasjon og psykisk helse blant 99 familier etter deltakelse i SIBS.

I denne delen av prosjektet ønsker vi å kvalitetssikre SIBS ytterligere gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT) med 289 familier. Vi jobber fortløpende med å videreutvikle SIBS for å tilpasse tiltaket til familienes og tjenesteyternes behov og for å spre tiltaket nasjonalt og internasjonalt slik at det kan nå de familiene som trenger det.
.

Hva gjør vi i prosjektet?

Søskenprosjektet består av flere parallelle underprosjekter, hvor vi vil

  • evaluere effekten av den forebyggende intervensjonen SIBS for søsken som pårørende og deres foreldre i en randomisert kontrollert studie
  • implementere SIBS i Norge i samarbeid med Voksne for barn
  • implementere SIBS i Danmark i samarbeid med Socialstyrelsen
  • videreutvikle SIBS til et nettformat kalt «SIBS online»
  • evaluere utbyttet av deltakelse i «SIBS online» blant pårørende søsken i Norge og Australia

Les mer om søsken som pårørende og søskenprosjektets underprosjekter på sibs.no
.

Hvem deltar i prosjektet?

Søskenprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Frambu og Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, som eier SIBS-intervensjonen sammen.

De ulike delprosjektene har i tillegg ulike nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Se sibs.no for mer informasjon om dette.
.

Vil du vite mer?

Du finner mer informasjon om prosjektet og SIBS-intervensjonen på sibs.no. Følg gjerne Søskenprosjektet på Facebook for oppdaterte nyheter.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte

.

Vil du dele dette med noen andre?